Možnosti podpory

Kristýna Titěrová, Jana Vávrová, Michala Bernkopfová

Způsobů, jak podpořit žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ), je mnoho a probíhají na několika úrovních. Můžeme je rozdělit do tří základních oblastí.

1. Výuka ČDJ (Čeština jako druhý jazyk)

Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) je jedním z hlavních podpůrných opatření, které bychom měli žákům s OMJ zajistit. Z naší praxe víme, že je nezbytným základním kamenem pro úspěšné studium dítěte. Jak takovou výuku zorganizovat se dozvíte podrobněji v sekci Organizace výuky ČDJ. Najdete tu i informace o tom, jak výuku ČDJ financovat a o jakou legislativu se opírá. Naše postupy jsme měli možnost aplikovat a ověřit si je v rámci pilotního projektu (projekt Češtinou k inkluzi) na dvou základních školách – ZŠ nám. Curiových a ZŠ Angel. Výstupy z projektu jsme zpracovali v publikaci „Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka“ – materiál je na stránkách METY ke stažení.

Pro inspiraci se můžete podívat také na krátké video, které vzniklo v rámci stejného projektu na ZŠ nám. Curieových:

Jak konkrétně ČDJ učit najdete v sekci Čeština jako druhý jazyk. Zde naleznete například nástroj pro Jazykovou diagnostiku, materiály do výuky nebo tipy na Online aplikace pro výuku ČDJ. Další materiály a tipy do výuky jsme zpracovali v sekci Materiály a tipy do výuky.

2. Ve výuce (výuka ve všech předmětech)

Žáci s OMJ se již od počátku účastní běžné výuky. A to i ti, kteří jí rozumí velmi málo. Možnost navštěvovat intenzivní výuku češtiny místo běžné výuky má totiž zatím jen málo z nich. Obzvláště začátečníci v češtině potřebují ve výuce velkou míru podpory a pozornosti pedagogů. Tuto podporu můžeme zajistit několika způsoby. Primární jsou podpůrná opatření, nabízí se i využívání tzv. šablon. Zkušenosti ukazují, že je nejlepší podporu kombinovat z více zdrojů.

Podpůrná opatření (PO) z §16 ŠZ 1.stupeň PO může škola poskytovat sama. Pro získání 2. a 3. stupně PO je zapotřebí souhlasu zákonných zástupců a vyšetření ve školském poradenském zařízení (ŠPZ), Doporučení vydává ŠPZ ve lhůtě 30 dnů od zahájení šetření. Doporučení stanovuje stupeň podpory a na jeho základě získává škola finanční prostředky na podporu žáka. Obsahuje také doporučení konkrétních podpůrných opatření a návrhy pro práci s dítětem.

Tabulka PO pro žáky s OMJ:

.
.
Žáky s OMJ může ale škola podporovat i bez vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - např. zorganizovat výuku ČDJ, domluvit podporu asistenta pedagoga, zajistit si potřebné učebnice a pomůcky, připravit vhodný plán podpory. Jak takovou podporu financovat, najdete zde:

• Výuku ČDJ, učebnice a výukové materiály můžete financovat z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách.

• Školního asistenta, speciálního pedagoga, školního psychologa, sociálního pedagoga a doučování je možné financovat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT, z výzvy Šablony III.

• Výuku ČDJ lze také financovat z tzv. Projektů obcí na podporu integrace cizinců MV ČR.

• Výuku ČDJ, koordinátora začleňování žáků s OMJ, učebnice a pomůcky a další podporu lze financovat také z Operačního programu Praha - pól růstu.

Tyto zdroje financování školy využívají při podpoře žáků s OMJ poměrně často a s úspěchem.

• Žáka můžeme vždy podpořit sestavením plánu podpory, který definuje cíle vzdělávání a popíše organizační i metodické parametry podpory. Více informací, kdy jaký plán nastavit a jak by měl vypadat, najdete v Plánech podpory. Plán podpory je podkladem i pro hodnocení, kterého se týká mnoho dotazů v rámci metodické podpory. Nejen legislativní rámec hodnocení je řešen v sekci Jak hodnotit žáka s OMJ.

• Při výuce můžeme využít pomoci asistenta pedagoga (AP). Jak je možné asistenta financovat, je popsáno v sekci Asistent pedagoga.

K úkolům asistenta pedagoga patří například i pomoc při integraci dětí s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností do výuky i do školního prostředí. Více o tomto tématu je zpracováno v Náplni práce asistenta pedagoga.

• Žákům bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka je samozřejmě potřeba přizpůsobit obsah i metody výuky. Více se o přístupu propojující výuku obsahu a jazyka dozvíte v části Principy práce s žáky na ZŠ a SŠ. V rámci podpůrných opatření 3. stupně může poradna doporučit (týká se obvykle žáků nastupujících do 8., 9. ročníku) i prodloužení délky vzdělávání, viz přehled podpůrných opatření Vyhláška 27/2016. Je však nezbytně nutné podpořit takového žáka především správně nastaveným IVP a intenzivní výukou ČDJ.

3. Adaptace, integrace, začleňování

Důležitou roli při podpoře žáka s OMJ hraje rozhodně i jeho integrace do kolektivu. Je třeba pomoci žákovi se začleněním do třídy, školy a celé společnosti. S tím Vám může pomoci služba Adaptační koordinátoři do škol. Adaptačním koordinátorem se může stát jakýkoliv pedagog ve Vaší škole, který se bude moci věnovat nově příchozímu žákovi s OMJ po 4 týdny. O prostředky na financování adaptačního koordinátora lze požádat u NPI ČR, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy žák nastoupil do školy. K dispozici je Metodická příručka pro práci adaptačního koordinátora základní školy. Dále mohou pomoci patroni, tlumočníci i asistenti pedagoga. Všechny tyto osoby hrají důležitou roli zejména v prvních dnech žáka v novém prostředí.

Dlouhodobějším pomocníkem jsou volnočasové aktivity. Žák se zde věnuje tomu, co ho baví, co umí. Může rozvíjet svůj potenciál a cítit se úspěšný. Pocit úspěchu je zvláště zpočátku velmi důležitý! Zároveň má možnost komunikovat s dětmi, které mají stejné zájmy (neodlišuje se, naopak nachází společná témata), získávat kamarády, rozvíjet vztahy a rozvíjet slovní zásobu v oblasti, ve které má již nějaké znalosti a je mu blízká. V prostředí kroužků se děti cítí obvykle bezpečně.

V rámci pravidelných třídnických hodin může třídní učitel formou nejrůznějších aktivit pracovat s novým žákem i celým kolektivem. Napomáhat vzájemnému poznávání dětí a stmelování kolektivu. Principy a metodika třídnických hodin jsou popsány v metodickém materiálu ZŠ Na Daliborce. Inspiraci pro aktivity rozvíjející dobré vztahy v kolektivu, které lze realizovat v třídnických hodinách i mimo ně, najdete v Nápadníku SCIO. Zvláště v počáteční fázi je takové moderování vztahů v kolektivu obzvláště důležité a přínosné. Poznávací aktivity je možné zapojit i do běžné výuky. Například formou společných projektů můžeme děti propojovat a vybízet ke spolupráci.

Všechny tyto aktivity mohou pomoci překonat pocit „vykořenění“, který většina dětí, přicházejících do nové země, zažívá. Opustily svůj jazyk, kulturu a blízké, a přichází do jazykově a kulturně, více či méně, odlišného prostředí. Takové děti potřebují a ocení jakoukoli pomoc z Vaší strany.

Téma integrace je podrobněji rozpracováno v sekcích Integrační proces a Integrace do kolektivu.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.