LEKTOŘI SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY


Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ, lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. Dva roky vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. Během studií se věnovala občasným dobrovolnickým aktivitám v neziskovém sektoru. V METĚ pracuje od ledna 2017 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje poradenství a metodické podpoře pedagogům SŠ a lektorování seminářů pro pedagogy středních i základních škol, spravuje portál www.inkluzivniskola.cz a podílí se na tvorbě výukových materiálů.


Kristýna Chmelíková , pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka

Vystudovala obor sociální pedagogika. Během studia pracovala v různých jeslích a školkách. Absolvovala také AMI kurz Asistent Montessori MŠ (3-6), kurz Angličtiny pro předškoláky a kurz Emoční inteligence (0-3). Dále pracovala v Maxíkově jazykové školce, kde se poprvé setkala s výukou češtiny jako druhého jazyka. Při studiu na vysoké škole se v rámci praxe zapojila jako dobrovolník do programu Sociální integrace Člověka v tísni. Při této příležitosti se seznámila s organizací META a absolvovala seminář výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. V METĚ působí od února 2017 a zaměřuje se na oblast metodické podpory pedagogů mateřských škol. Lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. Ve školním roce 2018/19 vedla na ZŠ Marjánka kurz češtiny jako druhého jazyka pro žáky nečtenáře, kde zkoušela různé metody a materiály.


Radka Nováková, pedagogická pracovnice - poradenství pro ZŠ (Středočeský kraj), lektorka

Je absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako učitelka, výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze na ZŠ v Týnci nad Sázavou, kde se zabývá vzděláváním žáků s OMJ a metodickou podporou pedagogů na škole. V roce 2014 absolvovala roční školení multiplikátorů v METĚ, věnuje se metodické podpoře pedagogů ve Středočeském kraji a vzdělávání pedagogů ZŠ.


Petra Ristić, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě UK v Praze 13, kde také vede kroužek angličtiny podle metody KIKUS. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. S METOU spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.


Magdalena Hromadová, lektorka

Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako učitelka angličtiny, němčiny a češtiny jako druhého jazyka na základní škole v Praze (nyní na rodičovské dovolené). Pro METU působí v rámci vzdělávacích aktivit pro pedagogy. Zároveň je zapojena do výzkumu na Univerzitě Karlově zabývajícího se dvojjazyčnými rodinami v České republice.


Barbora Loudová Stralczynská , oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor pedagogika předškolního věku a doktorské studium obor pedagogika - primární pedagogika. V METĚ se zabývá především dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří pracují v MŠ a jiných předškolních zařízeních s dětmi s OMJ. Spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ. Snaží se adaptovat inovativní přístupy a dobré zkušenosti z práce s dětmi s OMJ ze zahraničí do prostředí českého předškolního vzdělávání a ve spolupráci s MŠ nacházet nové cesty pro podporu inkluzivního přístupu v praxi.


Barbora Nosálová, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ

Je absolventka FF UK v Praze, obory Český jazyk a literatura, Pedagogika se specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích, v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských přesídlenců. S METOU spolupracuje od r. 2009 – vytvořila část sekce Čeština na portále www.inkluzivniskola.cz a rozpracovala téma začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny.


Blanka Blažková, tvorba metodických materiálů, lektorka

Je absolventka Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, učitelství pro střední školy s aprobací ČJL – ZSV. Pracuje jako učitelka na Střední zdravotnické škole v Turnově, kde je i koordinátorkou vzdělávání žáků s OMJ. S organizací META, o. p. s. je v kontaktu od roku 2014, kdy absolvovala roční školení multiplikátorů. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků s OMJ a lektoruje semináře pro pedagogy. Od roku 2017 se spolupodílí na tvorbě metodických materiálů pro přijímací zkoušky na SŠ, podporu žáků v průběhu studia na SŠ a pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.


Tereza Linhartová, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ, lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství 1. stupně s angličtinou. Pracovala s dětmi v holandském uprchlickém táboře, má zkušenosti ze zahraničních mateřských škol, učila v 1. třídě na ZŠ Brána jazyků. V METĚ působí od srpna 2013, zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Poskytuje poradenství, pracuje na tvorbě metodiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, podílí se na seminářích pro pedagogy.


Hana Mlynářová, metodička výuky ČDJ, lektorka seminářů pro pedagogy

Absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku, germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje češtinu jako druhý jazyk, má zkušenosti s výukou v univerzitním, firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Zličín, ZŠ Tusarova). V METĚ působila jako sociální pracovnice, metodička češtiny jako druhého jazyka a pedagogická pracovnice pro poradenství pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V současné době lektoruje semináře První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ, Metody v výuce žáků s odlišným jazykem v ZŠ a SŠ I.a II., Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro ZŠ a SŠ.


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.