Učení se druhému (dalšímu) jazyku


Tak jak se všichni učíme mateřský jazyk, musí se žáci s OMJ naučit, jak správně a vhodně používat i svůj druhý (nebo další) jazyk. Přestože proces učení jazyku může být podobný, existují i mnohé odlišnosti. Například při učení se novému jazyku mají už žáci s OMJ vytvořen původní lingvistický systém, strukturu a pravidla. Navíc se nový jazyk začínají učit ve vyšším věku, než se přirozeně učili jazyk mateřský. Proto také výukové strategie budou jiné.

Běžný názor, že v čím nižším věku se člověk učí, tím lépe a rychleji se naučí druhý jazyk, nemusí být nutně pravdivý. Vnímání zvukové stránky jazyka v dětství může dětem přinést výbornou výslovnost a zdání plynulosti, ale starší studenti zase mají výhodu ve větším uvědomování si metalingvistických stránek jazyka, které jim umožní učit se rychleji. U mladších dětí jde vývoj dvojjazyčnosti ruku v ruce s celkovým rozvojem a poznáváním světa. Pro starší, kteří mají již větší vědomosti, znamená učení se novému jazyku hlavně osvojování nových pojmenování pro již známé objekty, myšlenky a koncepty.

Žáci a jejich styly učení se v průběhu života mění. Šestileté dítě má úplně jiný způsob učení se druhému jazyku než patnáctiletí. Pro žáky s OMJ je při prohlubování druhého jazyka zásadní znalost jazyka mateřského. To, jak moc jim znalost prvního jazyka pomáhá, závisí na míře jejich řečové dovednosti, věku a dalších faktorech.

Dále zmiňovaná teorie ledovce rozděluje rozvoj druhého jazyka na rozvoj komunikační plynulosti a na rozvoj používání jazyka v akademické rovině. Komunikační plynulost se většinou získá z širšího kontextu včetně interpretace gest, mimiky, okolí, předmětů nebo piktogramatických ztvárnění situací či předmětů souvisejících s komunikací. Osvojení jazyka na akademické rovině naopak vychází z kontextu pouze jazykového, porozumění textům apod. Pro názornost si učení se jazyku na úrovni komunikační (tedy kontextuální podporou) můžeme představit u začátečníků jako přiřazování frází k obrázkům apod., zatímco osvojování akademické roviny se děje například rozborem básní a vůbec používáním jazyka na pokročilé úrovni.

Podle toho je nutné diferencovat svůj přístup k jednotlivým žákům s OMJ. Pro nově příchozí žáky s OMJ je nutné připravovat učivo podložené širším (např. vizuálním) kontextem a praktickými aktivitami, které mají nižší kognitivní požadavky, jako například pojmenovávat obrázky nebo předměty, jednoduché spojovačky atd. Pokročilejší žáci potřebují kontextuální podporu také, ale zároveň i větší důraz na kognitivní rozvoj. Více se k tomuto tématu píše v části Model struktury úkolů.

Žáci s OMJ čelí ve škole dvěma výzvám:

Potřebují se zdokonalovat v češtině a zároveň se potřebují naučit učivo jednotlivých předmětů. Naučit se jazyk je víc než znát slovíčka, gramatiku a výslovnost; je to schopnost využívat tyto znalosti v reálných situacích a pro různé účely. Existují jazykové funkce (jako třeba dotazování, analyzování, tvorba hypotéz), které děti potřebují například v matematice, fyzice nebo dějepisu. Tyto funkce jsou spojené s myšlením a jazykovými dovednostmi a měly by být záměrně vyučovány. Je důležité si uvědomit, že žáci s OMJ a dvojjazyční žáci jsou stejně schopní jako ostatní, a proto ani jejich učivo by nemělo být méně podnětné. Vyšší podnětnosti učiva dosáhneme prostřednictvím přidané kontextuální a jazykové podpory. Žáci se budou kromě běžného učiva, přizpůsobeného jejich jazykovým dovednostem, učit s tím související slovní zásobu, případně gramatiku a fráze; doplňující otázky k tématu budou prohlubovat jejich vyjadřovací schopnosti atd.
Upřímně řečeno, nepotřebují si takto prohlubovat mateřský jazyk i čeští žáci?

Částečně převzato z: Excellence and Enjoyment:learning and teaching for bilingual children in the primary years, Unit 1: Planning and assessment for language and learning; DfES Publications, 2006 a z http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/SLA.cfm

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.