Dvojjazyčnost


Jednoduše řečeno, dvojjazyčnost znamená schopnost používat dva jazyky. Ve skutečnosti je to dost široké označení, zahrnující jak mluvčí schopné komunikovat plynně ve dvou jazycích, tak mluvčí, kteří oba jazyky používají jako rodné. Může se jednat o děti, které se narodily do dvojjazyčné rodiny a mají přirozenou schopnost používat oba tyto jazyky jako rodilí mluvčí, což se nazývá primární nebo také přirozený bilingvismus, nebo o lidi, kteří jsou dlouho usazeni v zemi s odlišným jazykem než je jejich mateřština, takže získali schopnost mluvit v druhém jazyce téměř jako rodilí mluvčí, což je bilingvismus sekundární.

Pro potřeby našeho portálu se budeme dvojjazyčností zabývat především z hlediska školní zkušenosti dvojjazyčných žáků, kteří svou dvojjazyčnost získali postupně (tedy nenarodili se do dvojjazyčné rodiny), ať už před nástupem anebo až po nástupu do školy. Jejich dvojjazyčnost je charakteristická především tím, že každý z jazyků používají v odlišném prostředí: rodný jazyk doma v rodině a češtinu ve škole, s přáteli a v širší společnosti. Postupné učení se druhému jazyku se odborně nazývá sekvenční (postupný) bilingvismus. Někdy dochází k tomu, že jazyk, jehož používání je běžnější (tj. v tomto případě čeština), zaujme postupně roli prvního - dominantního jazyka.

Dvojjazyční žáci jsou vlastně podmnožinou žáků s OMJ, představující pokročilejší (co se jazykových dovedností týče) skupinu žáků s OMJ.

Chápání bilingvismu

To, jak chápeme bilingvismus u svých žáků, se pochopitelně odráží na našich očekáváních, které vůči těmto dětem ve škole máme. Přístupy k bilingvismu jsou v zásadě dva. Monolingvní přístup k bilingvismu chápe dvojjazyčné děti (a jedince obecně) jako jakýsi součet dvou monolingvistů (jedinců používajících pouze jeden jazyk) v jedné osobě. Takové dítě by podle tohoto přístupu mělo mít stejné schopnosti a výsledky v obou svých jazycích, jako mají dva monolingvisté. Stejně pak vypadají i požadavky na takovéto žáky.
Naopak bilingvní přístup "vidí v bilingvistovi specifický celek, který není složen ze dvou úplných nebo neúplných monolingvistů"(Štefánik, 2010).

Dvojjazyční žáci a jedinci obecně používají své jazyky k různým účelům a v komunikaci s různými lidmi (mateřský v rodině, druhý v širší společnosti, ve škole atd.), tím je také ovlivněna slovní zásoba, úroveň ovládání i jazyková preference. Dvojjazyční jedinci jsou pouze "ojediněle stejně nebo zcela fluentní v obou jazycích. Proto i jazyková kompetence bilingvisty by neměla být vyhodnocována jen přes jeden jazyk, ale měl by se zkoumat celkový jazykový repertoár" (tamtéž). Štefánik přirovnává dvojjazyčné jedince k běžci přes překážky, který je mistrem své disciplíny. Takovýto běžec by pravděpodobně neobstál v jednotlivých disciplínách (sprintu a skoku), ale v jejich kombinaci je nepřekonatelný.

Čerpáno z:
Excellence and Enjoyment:learning and teaching for bilingual children in the primary years, Unit 1: Planning and assessment for language and learning; DfES Publications, 2006 a z http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/SLA.cfm

Štefánik, Jozef, Bilingvismus. In Základy inkluzivní pedagogiky. Praha:Portál, 2010. Kapitola 21, s. 372-385.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.