Základní kategorie cizinců v ČR


Z hlediska cizinecké legislativy můžeme hovořit o těchto základních kategoriích cizinců:

  • občané EU a také rodinní příslušníci občanů EU (vč. občanů států Evropského hospodářského prostoru tj. Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko)

  • občané třetích zemí

Občané EU

Občanem EU je každý, kdo je občanem členského státu EU. Občanství Unie však nenahrazuje, nýbrž doplňuje státní příslušnost členského státu. Občanství EU bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou a vyplývají z něho určitá práva a povinnosti.
Občanství Evropské unie přináší zvláštní práva:

  • svobodu pohybu a usazení se kdekoli v EU
  • právo volit a být volen do obecní samosprávy a do Evropského parlamentu v místě trvalého pobytu
  • diplomatickou a konzulární ochranu orgány jakéhokoli členského státu Unie
  • petiční právo k Evropskému parlamentu
  • právo obracet se na evropského ombudsmana

Občané EU zde pobývají buď

  • na základě práva volného pohybu osob vyplývajícího ze Smlouvy o založení Evropských společenství a z cizineckého zákona; svou totožnost prokazují cestovním dokladem (např. cestovní, diplomatický, služební a úřední pas) nebo průkazem totožnosti
  • na základě zvláštního pobytového povolení (tj. povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu) – o toto povolení může (ale nemusí) občan EU požádat, hodlá-li pobývat v ČR déle než 3 měsíce); prokazují se v tomto případě průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství.

Rodinní příslušníci občana EU

Rodinní příslušníci občana EU jsou ti cizinci, kteří jsou ve vztahu k občanovi EU v zákonem stanoveném rodinném či obdobném poměru (§ 15a). Rodinní příslušníci občana EU jsou především cizinci ze třetích zemí, tedy např. občané Ruska, Chorvatska či Spojených států amerických, anebo osoby bez státní příslušnosti.
Skrze svou rodinnou vazbu se tedy tito cizinci ze třetích zemí dostávají do právního režimu občanů Evropské unie.
Rodinným příslušníkem občana EU je i rodinný příslušník občana České republiky, alespoň pro účely cizineckého zákona toto platí (pro ostatní zákony ovšem již nikoli nutně – viz např. zákon o zaměstnanosti). Půjde např. o vietnamského manžela české státní občanky a jeho děti z prvního manželství a jeho staré rodiče. Jejich pobyt v ČR vyplývá z cizineckého zákona; může se jednat o pobyt na základě povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, požádá-li o toto povolení rovněž rodinný příslušník – občan EU. V případě, že rodinný příslušník – občan EU o toto povolení nepožádá, jsou tito cizinci ve stejném režimu jako ostatní cizinci pobývající v ČR.
Totožnost prokazují mj. průkazem o povolení k pobytu.

Cizinci ze třetích zemí

Cizinci ze třetích zemí jsou ty osoby, které nemají ani občanství ČR ani občanství EU (tedy nejsou občany žádného státu EU) ani občanství žádného ze států Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko).
Ne všichni cizinci, kteří nemají státní občanství členského státu EU, jsou skutečně řazeni do skupiny cizinců ze třetích zemí. Mnoho cizinců, kteří mají občanství třetích zemí, např. Ukrajiny, USA či Turecka, jsou totiž rodinnými příslušníky občanů EU, a cizinecké právo je tak řadí k občanům EU.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.3 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.