Přechodný pobyt


K žádostem o přechodný pobyt (nejde-li o pobyt bez víza) je třeba doložit celou řadu náležitostí, které u každého z typů pobytu přesně vyjmenovává zákon o pobytu cizinců, ať už se jedná o doklad totožnosti, doklad o zajištění prostředků k pobytu, výpis z rejstříku trestů či (na požádání) lékařskou zprávu, že cizinec netrpí závažnou nemocí.
Přechodný pobyt se dělí na čtyři typy:

  • bez víza (oprávněně či bez oprávnění)
  • s krátkodobým vízem
  • s dlouhodobým vízem nad 90 dnů
  • s dlouhodobým pobytem

Pobyt bez víza – jde především o občany EU, osoby ze států, na něž se nevztahuje vízová povinnost, cizince ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, osoby mladší 15 let po dobu hospitalizace (při splnění dalších podmínek), rodinné příslušníky občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, držitelem dokladu o povolení přechodného nebo trvalého pobytu na území jiného členského státu Evropské unie a doba jeho pobytu na území nepřekročí 3 měsíce apod.

Prokázání totožnosti: cestovním dokladem.

Pobyt na krátkodobé vízum - může jít o vízum letištní, průjezdní, vízum ke krátkodobému pobytu do 90 dnů, jednotné schengenské vízum (jde o vízum, udělené jiným smluvním státem, které opravňuje cizince k pobytu i na území dalšího státu). O vízum se žádá buď mimo území České republiky, v některých případech je ale možné žádat přímo na území či na hraničním přechodu.

Prokázání totožnosti: vízem k pobytu do 90 dnů, vízem v cestovním dokladu. Osoba mladší 15 let, která nemá samostatný doklad, se prokazuje vízem v cestovním dokladu jiného cizince.

Pobyt na (dlouhodobé) vízum nad 90 dnů – udělení víza (a to nejen dlouhodobého) je vždy vázáno na účel pobytu. Může jít o vízum za účelem zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny, dlouhodobý pobyt za účelem studia, vědeckého výzkumu, ochrany, strpění. Až na výjimky se o něj žádá mimo území České republiky. O prodloužení doby pobytu na území, respektive o prodloužení doby platnosti víza se žádá na území a tato žádost se podává cizinecké policii. O prodloužení je tedy možné požádat v časovém rozmezí od 30 dnů do 3 dnů u krátkodobých víz, od 90 do 14 dnů u dlouhodobých víz. Pokud cizinec nepodá žádost o prodloužení v době platnosti víza, povolení k pobytu zaniká a tím zaniká i možnost žádat o prodloužení z území naší republiky. Cizinec, který tu přesto chce zůstat, musí následně vycestovat z území a podat novou žádost na zastupitelském úřadu České republiky. K odstranění tvrdosti zákona slouží ustanovení, které říká, že pokud cizinci bránily překážky, na jeho vůli nezávislé, a on tudíž nemohl podat žádost o prodloužení včas, může tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po odpadnutí těchto překážek. Překážkami se rozumí např. takové onemocnění, které opravdu znemožňuje se dostavit na policii, samozřejmě lékařskou zprávou podložené. Platí, že pokud byla žádost o prodloužení podána včas, ale rozhodnutí o prodloužení nebylo vydáno před uplynutím platnosti stávajícího víza, považuje se toto vízum za prodloužené až do nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení. Cizinec zde tedy pobývá legálně až do vyřízení žádosti.

Prokázání totožnosti: Osoba s vízem se prokazuje vízem v cestovním dokladu; osoba mladší 15 let, která nemá samostatný doklad se prokazuje vízem v cestovním dokladu jiného cizince.

Pobyt na základě povolení k dlouhodobému pobytu - může o něj až na výjimky žádat takový cizinec, který u nás pobývá na vízum nad 90 dnů, chce zde pobývat déle než 1 rok a trvá stejný účel jeho pobytu. Žádost se podává zpravidla na území. Jsou stanoveny rozdílné doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, od konkrétních lhůt (1 rok, 2 roky) po obecnější (např. odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání, potřebné k dosažení účelu atd.). Cizinec musí podat žádost nejdříve 120 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím víza k pobytu nad 90 dnů. Opět zde musí existovat nějaký účel pobytu – zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny, studium apod. Obecně platí, že cizinec může pobývat na území jen za tím účelem, za kterým mu byl povolen pobyt. Pokud u nás chce pobývat za jiným účelem, musí požádat o udělení nového povolení k pobytu.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia – u těchto případů došlo ke zjednodušení: v minulosti musel cizinec, který u nás chtěl studovat, žádat nejprve o vízum k pobytu nad 90 dnů a posléze o povolení k dlouhodobému pobytu, nyní žádá na zastupitelském úřadu rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu. Pojem studium viz definice v zákoně. Kromě ostatních náležitostí cizinec musí, pokud je nezletilý, předložit souhlas zákonného zástupce. Dále musí prokázat zajištění prostředků k pobytu (pokud studuje na vysoké škole nebo pokud hodlá vykonávat neplacenou odbornou praxi), popř. doklad o tom, že jeho náklady přebírá tuzemská hostitelská organizace (ve všech ostatních případech). Pozn.: Do doby potřebné pro podání žádosti o trvalý pobyt se z doby studia počítá jen jedna polovina.

Prokázání totožnostiosoby s dlouhodobým pobytem: průkazem o povolení k pobytu; průkaz se vydává osobě starší 15 let; cizinci mladšímu 15 let se vydá správní rozhodnutí.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 1.5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.