Právo na vzdělání, cizinci a mezinárodní smlouvy


Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva, vyplývající z Úmluvy o právech dítěte, z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a z dalších závazných dokumentů. Toto právo je nutno uplatňovat vůči všem dětem včetně cizinců.

Všude tam, kde závazek z mezinárodní lidskoprávní smlouvy začíná slovy „každý má právo na…“ je nutno mezi oprávněné osoby zahrnout také cizince.

Ústava České republiky ve svém článku 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva (viz Ústava ČR).

Součástí ústavního pořádku je i Listina základních práv a základních svobod, kde se v čl. 33 odst. 1 přiznává každému právo na vzdělání (právo na bezplatné vzdělání se však týká pouze občanů ČR). Celá řada mezinárodních smluv pak zaručuje rovné právo na vzdělání, a to bez ohledu na právní postavení jednotlivce, ať už se jedná o Úmluvu o právech dítěte (čl. 28), Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 2) nebo Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (čl. 13). Výše zmíněné dokumenty jednoznačně zaručují rovný přístup ke vzdělání.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.