Historie


Školský zákon, účinný od počátku roku 2005, přinesl do praktického právního postavení dětí, žáků a studentů v oblasti školství jednu zásadní změnu, a to rozlišování kategorie občanů České republiky a Evropské unie včetně jejich rodinných příslušníků na straně jedné, a kategorie občanů tzv. třetích zemí (ostatních cizinců) na straně druhé. Hlavní rozdíl mezi těmito kategoriemi spočíval v tom, že zákon cizincům ze třetích zemí přiznával výrazně nižší práva než českým občanům a občanům Evropské unie. Nejhůře pak dopadli cizinci bez pobytového oprávnění, kterým nebyla přiznána práva žádná.

Zákon umožňoval studovat jen těm cizincům, kteří byli na území legálně. Žáci cizinci měli výslovně danou povinnost prokazovat oprávnění k pobytu nejpozději v okamžiku nástupu do školy.

Takové znění zákona však bylo v zásadním rozporu s mezinárodními dokumenty v oblasti lidských práv a bylo tudíž nutné zákon novelizovat.

Dalším velkým problémem bylo, že školský zákon upravoval nárok cizinců s pobytovým oprávněním na rovný přístup pouze k části vzdělávání, totiž k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání. Vše ostatní pak bylo pro cizince zpoplatněno (narozdíl od českých občanů platili plné neinvestiční náklady) – ať už šlo o základní umělecké vzdělávání, o jazykové, zájmové a další vzdělávání (např. školní družiny), o předškolní vzdělávání nebo o školské služby (např. poradenská, ubytovací a stravovací zařízení). Toto omezení znesnadnilo řadě cizincům přístup ke vzdělání a také snížilo jejich možnosti dalšího návazného vzdělávání. Je namístě podotknout, že cizinci jsou znevýhodněni jazykovou bariérou a ohroženi sociálním vyloučením, tudíž by jim měl být přístup ke vzdělání spíše usnadňován a stát by měl sám akcentovat výrazně pro-integrační potenciál takového přístupu.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.