Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


MŠMT připravilo novelu školského zákona, v němž výrazně změnilo §16 - Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela ŠZ a prováděcí předpis(vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), začínají platit od září 2016.

Co novela přináší?

Ve školském zákonu se v §16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ustoupilo od poměrně problematické klasifikace žáků na jednotlivé kategorie dle „postižení či znevýhodnění". Nesetkáme se již tedy s výčtem žáků se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. Nově se děti a žáci definují z hlediska potřebnosti podpory. „Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením“ (ŠZ, §16, odst. 1).

Mezi žáky se SVP dle přílohy vyhlášky 27/2016 Sb., která blíže charakterizuje žáky se SVP a nároková podpůrná opatření (PO), patří i děti a žáci s nedostatečnou znalostí nebo bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka.

Podpůrná opatření (PO) spočívají dle §16, odstavce 2 v:

  • a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
  • b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
  • c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
  • d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, (…)
  • e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
  • f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
  • g) využití asistenta pedagoga,
  • h) využití dalšího pedagogického pracovníka, (…)
  • i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

Podpůrná opatření se nově dělí do 5 stupňů. O zařazen dítěte do konkrétního stupně podpory a nároku na podpůrné opatření rozhoduje školské poradenské zařízení. Výjimkou je první stupeň PO - ten poskytuje škola sama bez doporučení ŠPZ. Na podporu ale škola nedostává navýšené finanční prostředky.

Co novela přináší z hlediska cizinců - žáků s OMJ naleznete přehledně v dokumentu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ V SOULADU S NOVOU LEGISLATIVOU PLATNOU OD 1. 9. 2016, který je ke stažení zde.

Povinností školy je poskytovat zákonným zástupcům informace o možnostech nově nastavené podpory. Role zákonných zástupců je v novém systému velmi důležitá, protože aktuálně nastavené stupně podpory 2-5 probíhají pouze na základě vyjádření a doporučení ŠPZ a se souhlasem zákonných zástupců.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.