Azylant


Žadatel o mezinárodní ochranu získá azyl, pokud bude v řízení zjištěno, že je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod nebo že má z tohoto pronásledování, založeném na důvodech rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k sociální skupině či pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, je-li bez občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště, oprávněné obavy. Odůvodněný strach v sobě zahrnuje jak subjektivní, tak i objektivní stránku.
Zákon o azylu zde v podstatě kopíruje čl. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků. K získání azylu je logicky zapotřebí i splnění dalších podmínek. Jednou z nich je např. skutečnost, že se cizinec nachází v jiném státě než ve státě, jehož občanství má. Dále musí prokázat, že toto pronásledování či obavy z něj vychází z takového jednání, které je prováděno, podporováno či trpěno úřady v jeho státě, popřípadě z takového jednání, proti kterému stát (nebo strany či organizace, včetně mezinárodních organizací kontrolujících stát nebo podstatnou část státu) není schopen odpovídajícím způsobem zajistit ochranu. Musí být také jasné, že cizinci není poskytována jiná, adekvátní forma ochrany (tedy například má-li více občanství, musí nejdříve využít ochranu v těchto zemích, stejně tak má-li trvalý pobyt v některé jiné zemi), stejně tak jako to, že není z možnosti být příjemcem ochrany vyloučen (například tím, že spáchal zločin proti míru, válečný zločin, závažný nepolitický zločin apod.).

Bez ohledu na prokázané pronásledování žadatele o mezinárodní ochranu je možné azyl udělit ve dvou případech, které berou ohled na osobní situaci cizince. Jinými slovy, i když nebudou splněny podmínky, stanovené zákonem (srov. citovaný § 12), může být azyl udělen. Konkrétně jde o azyl z humanitárních důvodů (např.v případě nemoci, stáří apod.) a o azyl za účelem sloučení rodiny v případě hodném zvláštního zřetele (v tomto případě se jedná o odvozený status, který může být cizinci udělen tehdy, pokud jeho rodinný příslušník již azyl v České republice získal. Typicky jde o manžela či partnera azylanta, svobodné nezletilé dítě nebo rodiče nezletilého azylanta). Na udělení humanitárního azylu ani azylu za účelem sloučení rodiny není právní nárok.

Krom toho může ČR bez předchozího řízení udělit azyl, pokud je cizinec uznán uprchlíkem dle mezinárodní smlouvy rozhodnutím UNHCR, ovšem za podmínky dodržení zásady spravedlivého rozdělení břemene mezi smluvními státy Ženevské konvence.

Cizinec, kterému byla v České republice udělena ochrana ve formě azylu, se nazývá azylant, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Jeho postavení se rovná postavení cizince s uděleným trvalým pobytem. Toto postavení je udělováno na časově neomezenou dobu a může být odebráno jen ze závažných důvodů stanovených v zákoně. Azylant nemá volební právo a např. nemůže vykonávat takové zaměstnání, jehož podmínkou je státní občanství.

Hlavní práva azylanta

  • Právo na poučení v mateřském jazyce či v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět, o právech a povinnostech, a to nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu.
  • Právo na jednorázový finanční příspěvek ve výši životního minima, a to za předpokladu, že po dobu řízení pobíral kapesné a o tento finanční příspěvek požádá písemně do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu.
  • Požádá-li, má právo na vydání cestovního dokladu, popř. též právo na vydání cestovního průkazu totožnosti (blíže viz pojmosloví).
  • Oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky po dobu platnosti rozhodnutí.
  • Právo na vstup do státního integračního programu, který slouží jako pomoc při začlenění azylanta do společnosti. Součástí tohoto programu je bezplatný jazykový kurs českého jazyka (který mu je nabídnut nejpozději do 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu) či jednorázová nabídka bydlení.

Prokazování totožnosti: průkazem povolení k pobytu azylanta; dítě azylanta mladší 15 let může být zapsáno v průkazu rodičů.
Azylant by neměl kontaktovat orgány své země původu. Pokud dobrovolně znovu využije ochranu státu, jehož je státním občanem, hrozí mu odnětí již získaného azylu.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.