Integrace cizinců v ČR


Česká republika, stejně jako jiné státy, má vypracovanou Koncepci integrace cizinců. Každoročně pak vláda ČR přijímá aktualizované usnesení k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu. Koordinační úlohu při naplňování Koncepce má Ministerstvo vnitra ČR, nicméně v koncepci mají vlastní úkoly také ostatní zainteresovaná ministerstva, včetně MŠMT.

Priority realizace Koncepce integrace cizinců lze rozdělit do pěti klíčových oblastí integrace cizinců, jimiž jsou znalost českého jazyka, ekonomická a sociální soběstačnost, sociokulturní orientace ve společnosti, vztahy mezi komunitami a princip postupného nabývání práv cizinců v návaznosti na postupné nabývání vyšších pobytových statusů na území České republiky.“ (Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Ve vzájemném respektu 2017, s. 2). Tyto priority samozřejmě vychází z identifikovaných bariér cizinců. Reflektují také bariéry dětí a žáků s OMJ ve školách.

Koncepce integrace cizinců vychází z předpokladu, že je potřeba při integraci postupovat na lokální úrovni. Důležitá je tedy úloha samotných obcí, které jsou zároveň zřizovateli MŠ a ZŠ (MV ČR vypisuje každoročně tzv. projekty obcí na podporu integrace cizinců (dříve emergentní projekty). Více k nim v dobré praxi v části Další zdroje a inspirace. Na regionální úrovni je integrace podporována sítí regionálních Center na podporu integrace cizinců. Nezastupitelnou úlohu na poli integrace hrají jednotlivé kraje, které v rukou drží koncepci vzdělávací soustavy i například sociálních služeb v regionu. Zatím jediný kraj, který má zpracovanou koncepci integrace cizinců je hlavní město Praha.

Koncepce integrace cizinců ČR (dále i KIC ČR) z hlediska dětí s OMJ a role škol uvádí, že „znalost jazyka je základním předpokladem pro úspěšnou integraci cizinců do společnosti, pro jejich schopnost komunikace s majoritou, využívání či zvyšování vzdělání a kvalifikace a úspěšného uplatnění na trhu práce. Nedostatečná znalost češtiny je překážkou pro úspěšnou integraci dětí-cizinců, neboť limituje jejich školní prospěch a negativně ovlivňuje jejich možnosti dalšího vzdělávání. Je důležité zaměřit integrační opatření jak na zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání dětí-cizinců, resp. žáků MŠ, ZŠ a SŠ s odlišným mateřským jazykem, tak i na zvyšování odbornosti pedagogů pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem i jejich interkulturních kompetencí. Podpora zvládnutí školní docházky žáků-cizinců je poskytována formou nabídky kurzů češtiny, doučování, služeb asistentů pedagoga, mimoškolních integračních aktivit aj. Pro bezproblémovou školní docházku je důležité zajistit informovanost všech zapojených aktérů (ředitelů škol, pedagogů, rodičů žáků-cizinců) ohledně zdejšího vzdělávacího systému a podporovat spolupráci rodičů se školou.“(tamtéž)

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vláda ČR ve své koncepci integrace cizinců považuje roli škol za klíčovou nejen pro vzdělávání dětí a žáků s OMJ, ale i pro zapojení a informování jejich rodičů. Za neméně důležité je považováno i posilování kompetencí samotných pedagogů, na jejichž bedrech tato integrace leží. V KIC ČR jsou pak navrženy jednotlivé kroky a aktivity, které jsou s ohledem na děti a žáky s OMJ v gesci MŠMT.

Koncepci integrace cizinců a další informace k tomuto tématu si můžete přečíst na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.