Důležitost mateřského jazyka


U dětí a žáků s OMJ je pro učení a prohlubování nového (druhého) jazyka velice důležitý mateřský jazyk. Ti, co získali kognitivní a akademický jazyk ve svém mateřském jazyce, mohou transformovat učivo i do dalšího jazyka. Neustále rozvíjený mateřský jazyk velmi silně podporuje i rozvoj druhého jazyka. Jakmile si studenti prohlubují svou znalost mateřského jazyka a učí se ho používat při náročných úkolech, rozvíjí si jazykovou dovednost, kterou mohou uplatnit ve všech ostatních jazycích.

Děti, které se přestěhují do jinojazyčného prostředí v nízkém věku, mohou velice profitovat, pokud je jim dána možnost používat vedle češtiny i mateřský jazyk při řešení různých úloh a úkolů. Existuje mnoho důkazů o tom, že dvojjazyčnost podporuje intelektuální rozvoj v případě, že jsou aktivně využívány oba jazyky. Navíc je velmi podstatné, jaké postoje zaujmou učitelé a ostatní ve škole k jejich rodnému jazyku. I když v okolí nikdo nesdílí mateřský jazyk dvojjazyčných žáků, měly by být jejich jazykové dovednosti respektovány a oceňovány.

U dvojjazyčných dětí, které dostanou příležitost se s probíranou látkou seznámit také v mateřském jazyce, jsou výsledky nepoměrně lepší. Tito žáci si totiž díky tomu vytvoří jakési „háčky“, kterými zachytávají vědomosti napříč svými jazyky.

Pokud na škole není nikdo, kdo by ovládal mateřský jazyk těchto žáků, spolupracujte na tom aktivně s jejich rodiči. Přeneste zodpovědnost v prohlubování mateřského jazyka na ně. Je to přirozené a logické. Pomůže to nejen rozvíjení jazykové dokonalosti v obou jazycích a osvojování učiva, ale zároveň to přispěje k upevnění identity žáka, který bude svou dvojjazyčnost vnímat především jako výhodu proti ostatním - málo kdo umí řešit příklady ve dvou jazycích, stejně jako číst přiměřeně odborné texty...

Čerpáno z:
Excellence and Enjoyment:learning and teaching for bilingual children in the primary years, Unit 1: Planning and assessment for language and learning; DfES Publications, 2006 a z http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/SLA.cfm

Štefánik, Jozef, Bilingvismus. In Základy inkluzivní pedagogiky. Praha:Portál, 2010. Kapitola 21, s. 372-385.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.