Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Otevřené vzdělávání - Podklady pro výuku mediální výchovy Na těchto stránkách naleznete další podnětné odkazy k výuce Mediální výchovy.
Pedagogická diagnostika Podpora ve škole / Pedagogická diagnostika Pedagogická disciplína zabývající se otázkami diagnostikování subjektů převážně ve školním prostředí. Formuluje teorii pedagogického diagnostikování a způsoby interpretace pedagogických diagnóz. (Průcha, Walterová, Mareš 2003) Pedagogickou diagnostiku...
Plány IVP a PLPP Podpora ve škole / Příklady plánů podpory z praxe Ke stažení na rvp.cz jsou šablony Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu s kolonkami pro 8 nebo 12 předmětů. V každém poli šablony je uveden návodný text.
Platné průkazy cizinců Úvod do tématu / České státní občanství Na těchto stránkách naleznete typy platných průkazů, jimiž se mohou cizinci v České republice prokazovat.
PLPP pro žáky s OMJ Podpora ve škole / Plány podpory Metodický portál RVP nabízí Průvodce upraveným RVP PV, kde lze nalézt mnoho užitečných informací. Na níže uvedené webové adrese naleznete video diskuzi, ve které vystupují Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. Tématem diskuze je Plán pedagogické...
Portál veřejné správy - informace pro cizince Podpora ve škole / Spolupráce s rodiči Zde jsou užitečné informace pro cizince, žijící v ČR. Můžete na ně například upozornit rodiče svých žáků.
Postavte žákům lešení! aneb jak na scaffolding v hodinách CLIL a nejen tam Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí "Každý učitel má svůj ověřený soubor strategií, které fungují, technik, jak vzbudit a udržet zájem žákům, způsobů, jak jim pomoci pochopit a aplikovat probíranou látku. Takovému souboru strategií a jejich použití se také říká „scaffolding", doslova „...
Praktické informace pro cizince Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Web Sdružení pro integraci a migraci obsahuje praktické informace týkající se pobytu cizinců na území.
Pravidla společného soužití a jiné obrazové plakáty Podpora ve škole / Jazyková podpora
Předškolní vzdělávání dětí cizinců Podpora ve škole / Inkluze v MŠ Příspěvek Blanky Šebelové se zabývá otázkou, co můžeme udělat v mateřské škole pro děti, které nemluví dobře česky, aby měly šanci uspět v povinném vzdělávání. Autorka čerpá z vlastních zkušeností. Uvádí hlavní zásady práce s těmito dětmi, metodická...
Přehledná tabulka pobytů Úvod do tématu / Druhy pobytů Tabulka druhů pobytů cizinců v České republice.
Překladové slovníčky pro ZŠ Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Nakladatelství SPN vytvořilo překladové slovníčky základních pojmů k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky ke stažení! META, o.p.s. nechala tyto slovníčky přeložit i do...
Principles of good second language learning Materiály a tipy do výuky / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ Norské The National Centre of Multicultural Education (NAFO) uvádí stručné principy výuky dětí, které se učí norštinu jako druhý jazyk. Konkrétní příklady výuky najdete ve videích přiložených k některým principům. Principy jsou obecně platné také pro...
Připravenost pedagogů pro inkluzivní vzdělávání Čeština jako druhý jazyk / Čeština jako druhý jazyk Příspěvek se zabývá připraveností pedagogů na inkluzivní vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována sebereflexi pedagogů a jejich postojům k myšlence inkluzivního vzdělávání. Autorky zdůrazňují skutečnost, že bez osobního přesvědčení učitelů inkluzivní...
Přírodopis 6. ročník, Členovci Podpora ve škole / Asistent pedagoga Video natočené v rámci projektu "Pomáháme školám k úspěchu" (více k projektu na http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu) ukazuje principy práce využitelné i při podpoře žáků s OMJ. Zároveň také zobrazuje možnosti párové výuky při práci s...
Projekt Ekostory.cz Materiály a tipy do výuky / Průřezová témata Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti, demokracie a...
Projekt Heuréka Materiály a tipy do výuky / Fyzika Projekt Heuréka je skupina učitelů a přátel fyziky, jejichž cílem je změnit charakter výuky fyziky tak, aby byla přitažlivější a obsahovala více vazeb na všední život žáků. Na webových stránkách naleznete zajímavé články, materiály a tipy. Dokonce se...
Projekt Odyssea, občanské sdružení Projekt Odyssea pomáhá školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe.
Projekt Výchova k občanství Materiály a tipy do výuky / Výchova k občanství Na stránkách Výchova k občanství najdete informace o projektu realizovaném Centrem občanského vzdělávání (COV) Masarykovy Univerzity v Brně. Jeho součástí je vytvoření vzdělávacího programu pro učitele, sborníku dobré praxe shrnujícího zkušenosti a...
Projekt WELCOME (language clubs for life skills) Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Projekt WELCOME je mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, který byl navržen na podporu neformální jazykové výuky cizinců, cílem projektu bylo vytvořit metodiku klubů, zajistit možnost neformálního vzdělávání cizinců, spojit kluby do sítě v rámci...
Protipředsudkové workshopy Podpora ve škole / Klima školy Na začátku března 2010 byl zahájen nový projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky: Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu. Řešitelem tohoto...
Průřezová témata a čtenářství Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Webové stránky projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol přinášejí metodiky, osvědčené informační zdroje k jednotlivým průřezovým tématům a...
PRUT - Průřezová témata Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Vše o průřezových tématech najdete na jednom místě. Zdarma můžete získat výukové materiály nebo se můžete nechat inspirovat metodikou výuky průřezových témat na ZŠ.
Publikace Svět do všech předmětů - globální témata pro 2.st. ZŠ a víceletá gymnázia Materiály a tipy do výuky / VMEGS Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které usnadní rozšíření výuky o globální rozměr do mnoha předmětů (např. ČJ, zeměpis, občanská výchova, matematika, chemie, fyzika, anglický jazyk). Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce...
Rámec pro vícejazyčnost a mezikulturní kompetence ve vzdělávání Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka V rámci projektu nazvaném CARAP/FREPA byl vytvořen materiál A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures, který je v plném rozsahu publikován na webové adrese: http://carap.ecml.at/. Rada Evropy podporou tvorby tohoto...
Řečové dovednosti žáků – cizinců a jejich diagnostika Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Článek na metodickém portálu rvp.cz prezentuje diagnostiku žáků-cizinců, nastavení vhodné jazykové podpory a jejich zařazování do běžné výuky a ukázky testových úloh.
Role čtenářova schématu v pochopení textu, učení a pamatování Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí "Během několika posledních let jsme svědky zrodu teorie čtení, která je převážně nová a která již byla přijata většinou znalců v oboru. Podle této teorie vytváří čtenářovo schéma – neboli jeho uspořádané znalosti o světě - v podstatné míře základ pro...
Rozlišování délek samohlásek u žáků s cizím mateřským jazykem Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Příspěvek se věnuje problematice sluchového vnímání a následně rozlišování délek samohlásek v českém jazyce u žáků cizinců.
Rozvojovka Materiály a tipy do výuky / VMEGS Projekt Rozvojovka spadá pod společnost Člověk v tísni a jejím úkolem je předávat informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.
Sbírka fyzikálních pokusů Materiály a tipy do výuky / Fyzika Sbírka fyzikálních pokusů nabízí velké množství nápadů na pokusy do hodin fyziky.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.