Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit vzestupně Text
Projekt Výchova k občanství Materiály a tipy do výuky / Výchova k občanství Na stránkách Výchova k občanství najdete informace o projektu realizovaném Centrem občanského vzdělávání (COV) Masarykovy Univerzity v Brně. Jeho součástí je vytvoření vzdělávacího programu pro učitele, sborníku dobré praxe shrnujícího zkušenosti a...
Projekt Odyssea, občanské sdružení Projekt Odyssea pomáhá školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe.
Projekt Heuréka Materiály a tipy do výuky / Fyzika Projekt Heuréka je skupina učitelů a přátel fyziky, jejichž cílem je změnit charakter výuky fyziky tak, aby byla přitažlivější a obsahovala více vazeb na všední život žáků. Na webových stránkách naleznete zajímavé články, materiály a tipy. Dokonce se...
Projekt Ekostory.cz Materiály a tipy do výuky / Průřezová témata Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti, demokracie a...
Přírodopis 6. ročník, Členovci Podpora ve škole / Asistent pedagoga Video natočené v rámci projektu "Pomáháme školám k úspěchu" (více k projektu na http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu) ukazuje principy práce využitelné i při podpoře žáků s OMJ. Zároveň také zobrazuje možnosti párové výuky při práci s...
Připravenost pedagogů pro inkluzivní vzdělávání Čeština jako druhý jazyk / Čeština jako druhý jazyk Příspěvek se zabývá připraveností pedagogů na inkluzivní vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována sebereflexi pedagogů a jejich postojům k myšlence inkluzivního vzdělávání. Autorky zdůrazňují skutečnost, že bez osobního přesvědčení učitelů inkluzivní...
Principles of good second language learning Materiály a tipy do výuky / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ Norské The National Centre of Multicultural Education (NAFO) uvádí stručné principy výuky dětí, které se učí norštinu jako druhý jazyk. Konkrétní příklady výuky najdete ve videích přiložených k některým principům. Principy jsou obecně platné také pro...
Překladové slovníčky pro ZŠ Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Nakladatelství SPN vytvořilo překladové slovníčky základních pojmů k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky ke stažení! META, o.p.s. nechala tyto slovníčky přeložit i do...
Přehledná tabulka pobytů Úvod do tématu / Druhy pobytů Tabulka druhů pobytů cizinců v České republice.
Předškolní vzdělávání dětí cizinců Podpora ve škole / Inkluze v MŠ Příspěvek Blanky Šebelové se zabývá otázkou, co můžeme udělat v mateřské škole pro děti, které nemluví dobře česky, aby měly šanci uspět v povinném vzdělávání. Autorka čerpá z vlastních zkušeností. Uvádí hlavní zásady práce s těmito dětmi, metodická...
Pravidla společného soužití a jiné obrazové plakáty Podpora ve škole / Jazyková podpora
Praktické informace pro cizince Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Web Sdružení pro integraci a migraci obsahuje praktické informace týkající se pobytu cizinců na území.
Postavte žákům lešení! aneb jak na scaffolding v hodinách CLIL a nejen tam Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí "Každý učitel má svůj ověřený soubor strategií, které fungují, technik, jak vzbudit a udržet zájem žákům, způsobů, jak jim pomoci pochopit a aplikovat probíranou látku. Takovému souboru strategií a jejich použití se také říká „scaffolding", doslova „...
Portál veřejné správy - informace pro cizince Podpora ve škole / Spolupráce s rodiči Zde jsou užitečné informace pro cizince, žijící v ČR. Můžete na ně například upozornit rodiče svých žáků.
PLPP pro žáky s OMJ Podpora ve škole / Plány podpory Metodický portál RVP nabízí Průvodce upraveným RVP PV, kde lze nalézt mnoho užitečných informací. Na níže uvedené webové adrese naleznete video diskuzi, ve které vystupují Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. Tématem diskuze je Plán pedagogické...
Platné průkazy cizinců Úvod do tématu / České státní občanství Na těchto stránkách naleznete typy platných průkazů, jimiž se mohou cizinci v České republice prokazovat.
Plány IVP a PLPP Podpora ve škole / Příklad plánu podpory Ke stažení na rvp.cz jsou šablony Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu s kolonkami pro 8 nebo 12 předmětů. V každém poli šablony je uveden návodný text.
Pedagogická diagnostika Podpora ve škole / Pedagogická diagnostika Pedagogická disciplína zabývající se otázkami diagnostikování subjektů převážně ve školním prostředí. Formuluje teorii pedagogického diagnostikování a způsoby interpretace pedagogických diagnóz. (Průcha, Walterová, Mareš 2003) Pedagogickou diagnostiku...
Otevřené vzdělávání - Podklady pro výuku mediální výchovy Na těchto stránkách naleznete další podnětné odkazy k výuce Mediální výchovy.
Osobnostní a sociální výchova (OSV) Materiály a tipy do výuky / OSV Stránky Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK věnované tématu osobnostní a sociální výchovy (OSV).
Odkazy - procvičování k maturitě Podpora ve škole / Maturita z ČJL Následující odkazy jsou dobře využitelné pro procvičování jednotlivých částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Na uvedených stránkách naleznete zadání didaktických testů i písemných prací (ilustrační i autentické z minulých let), dále...
Odkaz na zajímavé materiály - MŠ a ZŠ Podpora ve škole / Předškolní vzdělávání Na této stránce je nepočítaně materiálů pro výuku v mateřských i základních školách. Je zde ale nutná registrace, měsíčně se ceny pohybují mezi 160-220 Kč. Registrovaní uživatelé mohou také materiály samy vytvářet v jednoduše ovladatelném programu přímo...
Obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry, aktivity a pomůcky Na těchto stránkách jsou užitečné zdroje obrázků.
Nový Amos - pomoc při přípravě k přijímačkám a maturitě Podpora ve škole / Maturita z ČJL Na těchto stránkách naleznete rady a tipy k přípravě na přijímací zkoušky i k maturitě. Naleznete zde také mnohá zadání k procvičení.
Nové cesty k začlenění Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu “Nové cesty k začlenění“ (New Paths to Inclusion) byl evropský projekt Leonardo financovaný v rámci programu Evropské unie Celoživotní vzdělávání. Byl realizován od října 2009 to září 2011. Cílem projektu bylo dosáhnout na člověka zaměřených přístupů...
Nevypusť duši - Manuál pro učitele Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Co dělat, když má Váš žák psychické obtíže? Na následujícím odkazu naleznete rady a tipy, jak efektivně a podpůrně s žákem vést dialog. Vhodně vedeným rozhovorem můžeme pomoci, aby se žák svým trápením svěřil.
Nestátní (nevládní) neziskové organizace Podpora ve škole / Integrační proces Subjekty neziskového sektoru (NNO, NGO) působící v oblasti integrace cizinců.
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Článek Ivany Rösslerové Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat vydaný v elektronickém časopise o informační společnosti Ikaros shrnuje poznatky ze semináře Podejme si ruce aneb Být jiný neznamená být horší, který na začátku října 2002...
Národnostní menšiny Úvod do tématu / Kulturní profily států Charakteristika národnostních menšin a odkazy na jednotlivé národnostní menšiny, žijící v ČR.
Náměty do hodin mediální výchovy Na stránkách Fakulty sociálních věd UK najdete náměty, lekce a materiály do výuky mediální výchovy. Většina materiálů je výsledkem práce studentů FSV UK, kteří se účastnili semináře o mediální výchově. Tyto materiály slouží jako inspirace, většinu je...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.