Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Nadpisseřadit sestupně Text
Cizici v ČR Úvod do tématu / Kulturní profily států Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců se dočtete různé studie na téma cizinců v ČR.
Cizinci v ČR Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech a poskytnout tak pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti...
Články k průřezovému tématu VMEGS se na portálu RVP Materiály a tipy do výuky / VMEGS Zde naleznete odkazy na teoretické články k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na portálu RVP.
Co je E – U – R Materiály a tipy do výuky / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí E – U – R znamená evokace, uvědomění si významu informací, reflexe. Jde o popis průběhu učení pomocí zjednodušujícího modelu. Model E – U – R popisuje proces učení ve třech fázích. Více se dozvíte na webových stránkách v odkazu.
Co je šikana Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu
Co si myslí o světě dnešní středoškoláci? JSNS odpovídá Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu V květnu a červnu 2017 proběhlo pod hlavičkou programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) již počtvrté celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU). Co...
Collaborative Community Approach to Migrant Education Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Projekt Evropského centra pro moderní jazyky (ECML) Collaborative Community Approach to Migrant Education je zaměřen na propojování a spolupráci školy, rodiny a místních organizací (jako jsou knihovny, NNO, asociace apod.) při podpoře vzdělávání dětí...
Collaborative Learning Úvod do tématu / EAL pedagogy (English As an Additional Language) Anglický web, kde učitelé sdílí materiály pro EAL (English as an additional language - Angličtina jako druhý/cizí jazyk) vhodné především na skupinovou výuku.
ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Zapojení do výuky Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně...
ČSÚ - Počty cizinců v českém vzdělávacím systému Úvod do tématu / Počty cizinců na školách Český statistický úřad https://www.czso.cz
Čtenářská gramotnost a projektové vyučování Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určen všem mimopražským učitelům základních škol. Vznikl v rámci projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování a jeho cílem je soustředit na jednom místě veškeré podstatné informace...
Čtenářův sympatický rádce Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Kromě toho na těchto stránkách najdete také zajímavé kvízy k literatuře, hrací karty se čtenářskou tematikou, čtenářův blok aj.
Čtení pomáhá Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Čtení pomáhá je charitativní projekt pro žáky a studenty. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Czech Made? Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Projekt Czech Made? má upozornit na špatné zacházení se zahraničními pracovníky v nejrůznějších odvětvích české ekonomiky. České společnosti běžně používají označení "Czech made" jako známku té nejvyšší kvality. Otazník v názvu projektu poukazuje na...
Czechkid Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol.
Databáze kompatibility vzdělávacích systémů DBKVS Cílem databáze (dále také DBKVS) je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci s odlišným mateřským jazykem do našich škol. Výběr zemí, jejichž profily byly zpracovány, proběhl na základě statistik ČSÚ, konkrétně dle počtů žáku cizinců na...
Děti v Čechách Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Na stránkách České televize je ke stažení 10dílný pořad Děti v Čechách - cyklus portrétů dětí, které u nás žijí, i když se tu nenarodily (děti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Čečenska, Srbska...).
Digitální učební materiály z chemie Materiály a tipy do výuky / Chemie Na těchto stránkách naleznete pracovní listy pro výuku chemie.
Doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály MŠMT zpracovalo abecední seznam doporučených učebnic a dalších materiálů pro výuku pro výuku žáků cizinců s krátkými anotacemi, které jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle...
E-learningová učebnice pro čínské děti Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vznikla v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství na Pedagogické fakultě e-learningová učebnice pro čínské děti. Učebnice slouží k podpoře výuky češtiny ve...
EDU portál Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Portál EDU.CZ představuje nekomerční internetové médium, poskytující informace z oblasti školství a vzdělávání.
Elektronická učebnice Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Elektronická učebnice literatury je ojedinělý vzdělávací projekt, který je určen žákům, studentům, učitelům a školám. Můžete ji využít v hodinách českého jazyka a literatury, dějepisu i občanské nauky. Oceníte ji během přípravy k maturitě a pomůže vám při...
Euro languages Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ Informace o češtině pro cizince a o ČR.
Euromobil Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit EUROMOBIL je multimediální jazykový vzdělávací a informační program na podporu mobility studentů. Na této stránce najdete ukázky cvičení z jazykového programu a informace o cílových zemích a o projektu.
Evropské jazykové portfolio Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Evropské jazykové portfolio vzniklo v roce 2001 jako výsledek snah Rady Evropy o vytvoření oficiálního dokladu, který srozumitelně informuje o dosažených jazykových dovednostech a mezinárodních zkušenostech jednotlivce.
Faktory ovlivňující jazykové dovednosti žáků-cizinců Podpora ve škole / Faktory ovlivňující integrační proces Otázka integrace cizinců byla v poledních desetiletích v řadě vyspělých zemí významným diskusním tématem mezi politiky i odbornou akademickou veřejností. Článek identifikuje faktory, které mají pozitivní vliv na integraci cizinců. Konkrétně jsou...
Férová škola - dokumenty ke stažení Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky K dispozici materiály ke stažení, které pomohou při tematizaci inkluzivního vzdělávání.
Férová škola - Liga lidských práv Podpora ve škole / Klima školy Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Filmy a písně ve výuce češtiny Čeština jako druhý jazyk / Jak učit (mluvení, čtení,...) a jak pracovat s chybami Časopis Krajiny češtiny je skvělým studijním materiálem pro všechny, kteří se zajímají o výuku češtiny pro cizince a češtinu jako cizí jazyk. V 1. čísle časopisu najdete návody, jak pracovat ve výuce s filmem a písničkami.
FyzWeb Materiály a tipy do výuky / Fyzika Webové stránky FyzWeb nabízejí kromě námětů na výuku a pokusy také např. kalendář nadcházejících zajímavých fyzikálních úkazů nebo kalendář slavných výročí.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.