Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit vzestupně Text
Kroky k multikulturní výchově Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Kompletní nezkrácený článek Kroky k multikulturní výchově vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Krok za krokem k inkluzi Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky Příručka, která shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu Škola pro každého – škola pro všechny realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Autoři by touto příručkou rádi přispěli k diskusi o možnostech inkluzivního...
KOREA, jazyk a socio-kulturní aspekty při vyučování Čeština jako druhý jazyk / Srovnání češtiny a jiných jazyků Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Koncepce (projekt) včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání Úvod do tématu / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky
Komunitní tlumočníci ve víru integrace Podpora ve škole / Komunitní tlumočníci V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace vydala META, o.p.s. publikaci o komunitním tlumočení. Kromě teoretických východisek a praktických informací obsahuje publikace také příběhy a zkušenosti samotných komunitních tlumočníků.
Komunikační bariéra minoritních skupin na běžné základní škole (diplomová práce) Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Cílem práce je poukázat na to, jak je důležité zabývat se minoritními skupinami imigrantů, jejich jazykovými problémy a s tím souvisejícími potížemi se začleněním do třídy a školy. Práce se zabývá také zkoumáním vlivu okolí dítěte z minoritní skupiny na...
Klima školy a školní třídy (bakalářská práce) Podpora ve škole / Klima školy Tato práce pojednává o klimatu školy a školní třídy. Teoretická část práce zmiňuje kulturu školy a její důležitost na celkové klima školy, jsou objasněny pojmy prostředí, klima a atmosféra. Žák, učitel, třídní učitel a pedagogický sbor jsou chápáni jako...
Klima české školy: pohled rodičů žáků pocházejících z etnických menšin Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Teoreticko-empirická práce na téma klima školy, žáci z minorit a migranti a vztah a názory rodičů těchto dětí na české školství.
Jazyková a socio-kulturní úskalí při výuce čínských studentů Čeština jako druhý jazyk / Srovnání češtiny a jiných jazyků Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Jak žádat o asistenta Podpora ve škole / Financování asistenta Zde naleznete, jak žádat o asistenta pedagoga na krajském úřadě. Jedná se o případy, kdy škola nemá asistenta pedagoga přes podpůrná opatření.
Jak vykládám cizincům aspekt Čeština jako druhý jazyk / Skloňování, časování - co a jak učit, příklady Článek Milana Hrdličky o vlastním přístupu k výuce slovesného vidu u cizinců.
JAK UČIT MATEMATIKU VE TŘÍDÁCH SE ŽÁKY-CIZINCI Materiály a tipy do výuky / Matematika V českých školách se stále zvyšuje počet žáků-cizinců, a učitelé se proto musí vyrovnávat s problémy nejenom v oblasti jazykové, ale také obsahové i kulturní. Je velmi důležité, aby pedagog dokázal i v takové situaci žáka-cizince aktivizovat. K tomu je...
Jak střední školy podporují žáky s OMJ? (zpráva z monitoringu) Podpora ve škole / Možnosti podpory na SŠ V roce 2018 Národní ústav pro vzdělávání realizoval rozsáhlý monitoring středních škol po celé ČR s cílem zjistit, jakým způsobem školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem. Monitoring probíhal v období únor 2018 – prosinec 2018 na vzorku 186...
Jak se pozná škola, která podporuje rovné příležitosti Podpora ve škole / Klima školy Manuál, jak poznat školu s rovnými příležitostmi ve vzdělávání. Vznikl v rámci projektu Férová škola.
JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - metodická příručka Podpora ve škole / Tvorba plánu podpory
Jak na osobnostní a sociální výchovu? Materiály a tipy do výuky / OSV Publikace pomáhá s realizací OSV ve školní praxi, nabízí metodické materiály.
Interkulturní vzdělávání II. Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Pokračování příručky Interkulturní vzdělávání. Poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se tématům jako je gender, česko-německé vztahy nebo subkultura. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro...
Interkulturní vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Příručka poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se způsobům, jak realizovat principy, metody i informační obsahy v podmínkách středního školství. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro práci s...
Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky Publikace se zaměřuje především na integraci žáků se zdravotním postižením. Přestože zákonné normy se od vydání změnily, principy zůstávají stejné.
Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe Podpora ve škole / Integrační proces Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Zpráva Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in...
Integrating immigrant children into schools in Europe Úvod do tématu / Německo
Integrační proces muslimů v České republice Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Výzkum se zabývá integrací muslimů do české společnosti. Vznikl na základě objednávky ze strany Ministerstva vnitra ČR.
Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky dějepisu Cílem této práce je poskytnout pedagogům určité vodítko při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, ale jejich mateřským jazykem není čeština. Práce klade důraz na specifikum odlišného...
Integrace vietnamských dětí na 1. stupeň základní školy (bakalářská práce) Úvod do tématu / Úvod do tématu Bakalářské práce Integrace vietnamských dětí na 1. stupeň základní školy je zaměřena na problematiku vietnamských dětí na českých základních školách. V teoretické části je popsána historie vietnamsko-českých vztahů, život vietnamské menšiny v ČR,...
Integrace imigrantů do vzdělávacího systému Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Příspěvek SOZE do sborníku, který je výstupem z odborného multikulturně-genderového semináře a workshopu, který se konal 14. 11. 2009 v Brně. Příspěvek se věnuje problematice edukace imigrantů u nás a ve světě. Shrnuje dosavadní dílčí poznatky v oblasti...
Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě Podpora ve škole / Integrační proces Jakým způsobem se vzdělávací systémy pokoušejí integrovat žáky z rodin přistěhovalců? Právě na tuto otázku se tato studie snaží odpovědět a poskytnout tak politickým pracovníkům přehled opatření, která přijalo 30 evropských zemí na podporu dětí...
Integrace dětí imigrantů a azylantů (diplomová práce) Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Cílem diplomové práce bylo odhalit nedostatky v integraci dětí imigrantů a azylantů žijících v české společnosti. Metodou pro získání dat pro výzkum bylo dotazování, technikou sběru dat byl vlastní dotazník.
Integrace cizinců z hlediska emického a etického Úvod do tématu / O migraci Cílem tohoto příspěvku je upozornit na okolnost, že problematika integrace je vnímána zpravidla odlišně z pohledu cizince, a z pohledu a majoritního obyvatelstva a jeho institucí. Dále autor poukázuje na několik aspektů, které integraci cizinců zrychlují...
Inkluzivní vzdělávání a praxe ve světě Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky Souhrnná zpráva Evropská agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání "Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol" z roku 2005 obsahuje případové studie, metody efektivní výuky, podmínky inkluze.
Inkluzivní vzdělávání Podpora ve škole / Faktory ovlivňující integrační proces Charakteristické znaky inkluzivního vzdělávání.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.