Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit vzestupně Text
Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu Podpora ve škole / Jak komunikovat s rodiči? Tato metodická příručka má za úkol seznámit čtenáře s prací v třídách pro jazykovou přípravu a podělit se o 10 let zkušeností s výukou dětí cizinců. Je pomocným materiálem pro učitele a pokusem o náhled do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka v...
Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Příručka obsahuje tipy na adaptační hry, které slouží k rozvoji přátelství ve třídě a posilování důvěry mezi žáky. Metodika je zaměřená na prevenci rizikového chování, nicméně adaptační hry lze využít také například při začleňování žáků se znevýhodněním...
Žákovský průvodce maturitní zkouškou (podzim 2018) Podpora ve škole / Maturita z ČJL CERMAT vydal k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2018 žákovského průvodce, který odpoví na důležité organizační otázky, jež maturitu doprovázejí. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení,...
Základy interkulturního soužití Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Ucelený pohled na témata, která jsou důležitá pro zvládání situací setkání lidí z různých kultur. Kultura je zde pojatá velmi prakticky jako fenomén, který ovlivňuje naše běžné každodenní fungování a který zasahuje do mnoha různých interakcí. Autorka...
Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením Podpora ve škole / Asistent pedagoga Publikace vydaná Institutem pedagogicko-psychologického poradenství shrnuje základní informace k funkci asistenta pedagoga pro zdravotně postižené žáky, některé však platí i pro asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním. Vzhledem k dalším novelizacím...
Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku a v zemích V4 Úvod do tématu / O migraci Publikace „Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku“ a komparativní v rámci V4 vydává Člověk v tísni společně s partnery ze SK (Marginal), HU (Menedék), a PL (IPA). Zpráva obsahuje: Základní data k mezinárodní ochraně a žadatelům o azyl...
Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příručka pro lektorky a lektory navazuje na předchozí dvě metodické příručky, ve kterých byla pozornost věnována dětem mladšího školního věku a předškolákům.
Začínáme učit češtinu pro děti‑cizince Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příručka Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk) navazuje na příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk) publikovanou v roce 2013. Obě příručky jsou určeny především lektorkám a lektorům, kteří momentálně vyučují...
Žáci s OMJ v českých školách Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Publikace vznikala s cílem podpořit pedagogické pracovníky při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, přesto však jejich mateřským jazykem není čeština. Publikace je určena všem...
Vzdělávání o interkulturním setkávání Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tento text vznikl přeskupením, výrazným přepracováním a novým doplněním výchozích článků autora Kocourek, J.: O čem je multikulturní výchova… v publikaci Šišková, T. (ed.) 2008: Výchova k toleranci a proti rasismu (2. vydání), Portál a Kocourek, J.: Co...
Vzdělávání dětí cizinců v předškolním věku Podpora ve škole / Dvojjazyčné děti v MŠ Powerpointová prezentace, která vznikla na základě semináře pro pedagogy MŠ, realizovaného 10. 12. 2010 sdružením META v rámci projektu Vzdělávací program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci financovaného za podpory podpory...
Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Publikace vznikla jako sborník příspěvků z Mezinárodní pedagogické konference Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem, kterou ve dnech 5. a 6. října 2019 pořádala v Praze obecně prospěšná společnost Osvětová beseda.
Vzdělávací systémy v zemích původu dětí cizinců Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Informace o vzdělávání ve Vietnamu, Ukrajině, Mongolsku a Číně by měly pedagogům sloužit jako inspirace pro hledání cest vedoucích k rozvoji žáků cizinců a k porozumění jejich situaci. Pro IPPP zpracovalo středočeské Středisko pro integraci menšin.
Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných - případ SIM ( Středisek integrace menšin) Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je v české edukační teorii a praxi opakovaně diskutovaným problémem. Myšlenka, že je to právě škola a výchova, která dokáže překonávat sociokulturní handicapy, není rozhodně nová. V každé době však...
Význam vzdělávání v procesu integrace muslimů v české republice Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost
Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte (metodická příručka) Podpora ve škole / Inkluze v MŠ Tato publikace vznikla v rámci projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ v kraji Vysočina. Řada vědeckých výzkumů prokazuje, že včasná péče zahrnující různé inkluzivní programy a...
Výuka češtiny z pohledu žáků východoslovanského původu Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Cílem tohoto příspěvku je ukázat, že typologická klasifikace jazyků má velký význam nejen z teoretického hlediska (odhaluje rozdíly mezi jednotlivými jazyky v rámci slova, tvoření slov a zařazení do gramatických kategorií), ale má rovněž značný praktický...
Výuka češtiny rusky a slovansky mluvících studentů v ÚJOP UK Čeština jako druhý jazyk / Srovnání češtiny a jiných jazyků Článek pochází ze setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Výuka češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka Čeština jako druhý jazyk / Metodické materiály a odborná literatura Diplomová práce popisuje možnosti a meze výuky češtiny pro cizince bez použití zprostředkovacího jazyka. Cílem práce je popsat mediační jazyk v jednotlivých učebních metodách, zaměřit se na roli zprostředkovacího jazyka ve výuce a na žákův mezijazyk....
Výstup z pracovní skupiny Pedagogicko-psychologické poradenství Úvod do tématu / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní skupina zaměřená na pedagogicko-psychologické poradenství se setkala v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích...
Výstup pracovní skupiny Přírodopis Materiály a tipy do výuky / Pracovní listy - předměty Zde si můžete stáhnout výstup pracovní skupiny zaměřené na výuku přírodopisu (PS PŘ). PS byla tvořena pedagožkami přírodopisu se zkušenostmi s výukou žáků s OMJ a odbornými pracovnicemi z organizace META, které se pravidelně scházely a diskutovaly o...
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Podpora ve škole / Maturita z ČJL Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění účinném od 1.11.2018.
Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami Podpora ve škole / Uznávání zahraničního vzdělání
Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Podpora ve škole / Asistent pedagoga Vyhláška č. 27/2016 SB., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1.1.2020. Ke stažení také na stránkách na MŠMT - Vyhlášky ke školskému zákonu.
Výchova k toleranci a proti rasismu Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Šišková T. (ed) (2008). Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál. DOPORUČUJEME! První vydání této knihy bylo jednou z prvních publikací v České republice, která se zabývala výchovou a faktem multikulturního soužití různých skupin na území...
Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Diplomová práce na téma dvojjazyčnosti u dětí školního věku.
Vícejazyčná výchova dítěte v rodině (diplomová práce) Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Předmětem diplomové práce je vícejazyčná výchova v rodině. V teoretické části je pozornost věnována základním pojmům, jednotlivým typologiím a strategiím výchovy v rodině včetně zdůraznění faktorů podporujících vícejazyčnou výchovu. Praktická část...
VARIA VIII Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Sborník mladých jazykovědců obsahuje příspěvky o bilingvismu.
V Česku vycházejí desítky neviditelných médií Článek LN o médiích migrantů, které v česku vycházejí.
Úvod do pedagogické diagnostiky. Podpora ve škole / Pedagogická diagnostika

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.