Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit sestupně Text
V Česku vycházejí desítky neviditelných médií Úvod do tématu a legislativa / Úvod do tématu a legislativa Článek LN o médiích migrantů, které v česku vycházejí.
VARIA VIII Úvod do tématu a legislativa / Dvojjazyčná výuka Sborník mladých jazykovědců obsahuje příspěvky o bilingvismu.
Vícejazyčná výchova dítěte v rodině (diplomová práce) Úvod do tématu a legislativa / Dvojjazyčná výuka Předmětem diplomové práce je vícejazyčná výchova v rodině. V teoretické části je pozornost věnována základním pojmům, jednotlivým typologiím a strategiím výchovy v rodině včetně zdůraznění faktorů podporujících vícejazyčnou výchovu. Praktická část...
Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Úvod do tématu a legislativa / Dvojjazyčná výuka Diplomová práce na téma dvojjazyčnosti u dětí školního věku.
Výchova k toleranci a proti rasismu Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Šišková T. (ed) (2008). Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál. DOPORUČUJEME! První vydání této knihy bylo jednou z prvních publikací v České republice, která se zabývala výchovou a faktem multikulturního soužití různých skupin na území...
Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Podpora ve škole / Asistent pedagoga Vyhláška č. 27/2016 SB., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 11. 2018 a od 1.1.2020. Ke stažení také na stránkách na MŠMT - Vyhlášky ke školskému zákonu.
Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami Podpora ve škole / Uznávání zahraničního vzdělání
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Podpora ve škole / Maturita z ČJL Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění účinném od 1.11.2018.
Výstup pracovní skupiny Přírodopis Materiály a tipy do výuky / Pracovní listy - předměty Zde si můžete stáhnout výstup pracovní skupiny zaměřené na výuku přírodopisu (PS PŘ). PS byla tvořena pedagožkami přírodopisu se zkušenostmi s výukou žáků s OMJ a odbornými pracovnicemi z organizace META, které se pravidelně scházely a diskutovaly o...
Výstup z pracovní skupiny Pedagogicko-psychologické poradenství Úvod do tématu a legislativa / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní skupina zaměřená na pedagogicko-psychologické poradenství se setkala v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích...
Výuka češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka Čeština jako druhý jazyk / Metodické materiály a odborná literatura Diplomová práce popisuje možnosti a meze výuky češtiny pro cizince bez použití zprostředkovacího jazyka. Cílem práce je popsat mediační jazyk v jednotlivých učebních metodách, zaměřit se na roli zprostředkovacího jazyka ve výuce a na žákův mezijazyk....
Výuka češtiny rusky a slovansky mluvících studentů v ÚJOP UK Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Výuka češtiny z pohledu žáků východoslovanského původu Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Cílem tohoto příspěvku je ukázat, že typologická klasifikace jazyků má velký význam nejen z teoretického hlediska (odhaluje rozdíly mezi jednotlivými jazyky v rámci slova, tvoření slov a zařazení do gramatických kategorií), ale má rovněž značný praktický...
Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte (metodická příručka) Podpora ve škole / Inkluze v MŠ Tato publikace vznikla v rámci projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ v kraji Vysočina. Řada vědeckých výzkumů prokazuje, že včasná péče zahrnující různé inkluzivní programy a...
Význam vzdělávání v procesu integrace muslimů v české republice Úvod do tématu a legislativa / Sociokulturní odlišnost
Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných - případ SIM ( Středisek integrace menšin) Úvod do tématu a legislativa / Bariéry cizinců na české škole Vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je v české edukační teorii a praxi opakovaně diskutovaným problémem. Myšlenka, že je to právě škola a výchova, která dokáže překonávat sociokulturní handicapy, není rozhodně nová. V každé době však...
Vzdělávací systémy v zemích původu dětí cizinců Úvod do tématu a legislativa / Bariéry cizinců na české škole Informace o vzdělávání ve Vietnamu, Ukrajině, Mongolsku a Číně by měly pedagogům sloužit jako inspirace pro hledání cest vedoucích k rozvoji žáků cizinců a k porozumění jejich situaci. Pro IPPP zpracovalo středočeské Středisko pro integraci menšin.
Vzdělávání dětí cizinců v předškolním věku Podpora ve škole / Dvojjazyčné děti v MŠ Powerpointová prezentace, která vznikla na základě semináře pro pedagogy MŠ, realizovaného 10. 12. 2010 sdružením META v rámci projektu Vzdělávací program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci financovaného za podpory podpory...
Vzdělávání o interkulturním setkávání Úvod do tématu a legislativa / Bariéry cizinců na české škole Tento text vznikl přeskupením, výrazným přepracováním a novým doplněním výchozích článků autora Kocourek, J.: O čem je multikulturní výchova… v publikaci Šišková, T. (ed.) 2008: Výchova k toleranci a proti rasismu (2. vydání), Portál a Kocourek, J.: Co...
www.bloCZECH.cz / Aktivity ke stažení z internetu Online materiály - aktivity, pracovní listy a nápady, jak oživit výuku.
Žáci s OMJ v českých školách Úvod do tématu a legislativa / Bariéry cizinců na české škole Publikace vznikala s cílem podpořit pedagogické pracovníky při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, přesto však jejich mateřským jazykem není čeština. Publikace je určena všem...
Začínáme učit češtinu pro děti‑cizince Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příručka Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk) navazuje na příručku Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk) publikovanou v roce 2013. Obě příručky jsou určeny především lektorkám a lektorům, kteří momentálně vyučují...
Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příručka pro lektorky a lektory navazuje na předchozí dvě metodické příručky, ve kterých byla pozornost věnována dětem mladšího školního věku a předškolákům.
Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku a v zemích V4 Úvod do tématu a legislativa / O migraci Publikace „Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku“ a komparativní v rámci V4 vydává Člověk v tísni společně s partnery ze SK (Marginal), HU (Menedék), a PL (IPA). Zpráva obsahuje: Základní data k mezinárodní ochraně a žadatelům o azyl...
Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením Podpora ve škole / Asistent pedagoga Publikace vydaná Institutem pedagogicko-psychologického poradenství shrnuje základní informace k funkci asistenta pedagoga pro zdravotně postižené žáky, některé však platí i pro asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním. Vzhledem k dalším novelizacím...
Základy interkulturního soužití Úvod do tématu a legislativa / Sociokulturní odlišnost Ucelený pohled na témata, která jsou důležitá pro zvládání situací setkání lidí z různých kultur. Kultura je zde pojatá velmi prakticky jako fenomén, který ovlivňuje naše běžné každodenní fungování a který zasahuje do mnoha různých interakcí. Autorka...
Žákovský průvodce maturitní zkouškou (podzim 2018) Podpora ve škole / Maturita z ČJL CERMAT vydal k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2018 žákovského průvodce, který odpoví na důležité organizační otázky, jež maturitu doprovázejí. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení,...
Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Příručka obsahuje tipy na adaptační hry, které slouží k rozvoji přátelství ve třídě a posilování důvěry mezi žáky. Metodika je zaměřená na prevenci rizikového chování, nicméně adaptační hry lze využít také například při začleňování žáků se znevýhodněním...
Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu Podpora ve škole / Jak komunikovat s rodiči? Tato metodická příručka má za úkol seznámit čtenáře s prací v třídách pro jazykovou přípravu a podělit se o 10 let zkušeností s výukou dětí cizinců. Je pomocným materiálem pro učitele a pokusem o náhled do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka v...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.