Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit sestupně Text
Příručka pro rodiče, proč vychovávat vícejazyčně Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Příručky v několika jazykových verzích jsou výstupem projektu Multilingual Families.
Příručka pro snadnější porozumění s cizincem Podpora ve škole / Jak komunikovat s rodiči? Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci s cizinci. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se autoři snaží předejít zbytečným neporozuměním.
Přístup k začleňování žáků s OMJ - komparace národních politik Podpora ve škole / Praxe v EU Materiál, ve kterém srovnáváme přístupy k začleňování a podpoře dětí a žáků v Sasku a ve Finsku. Jak vypadá jazyková příprava na MŠ, ZŠ i SŠ? Jak je tato podpora koordinována? Mají státy koncepci? Jak se pracuje s rodinami? Podporuje se mateřský jazyk?...
Průřezník aneb jak začít s průřezovými tématy Materiály a tipy do výuky / OSV Příručka vznikla v rámci projektu Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť. Během této doby autoři více či méně spolupracovali s 35 pražskými středními...
Průvodce implementací interkulturního vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Průvodce INTER - Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách byl navržen jako praktický nástroj pro pomoc čtenářům při analyzování, realizaci a zlepšování interkulturního vzdělávání ve školní praxi.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...
Realizace individuálních vzdělávacích plánů Podpora ve škole / Tvorba plánu podpory Metodika se zaměřuje na tvorbu IVP s praktickými ukázkami a doporučeními, jak jej využívat.
Referenční úrovně pro češtinu jako cizí jazyk Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Referenční popisy úrovní češtiny jako cizího jazyka poskytují východisko pro tvorbu osnov, sylabů, zkoušek a učebnic pro češtinu jako cizí jazyk. Jsou k dispozici pro úrovně A1, A2, B1 a B2. V roce 2014 vznikl nově zpracovaný popis pro úroveň A1 a A2 pro...
Reflexe migračních teorií Úvod do tématu / O migraci
S vietnamskými dětmi na českých školách Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Kniha obsahuje základní informace o vietnamské kultuře a o změně kulturní identity Vietnamců v ČR, a shrnuje nejdůležitější poznatky a zkušenosti získané při pedagogické práci s vietnamskými dětmi.
Signální gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka Čeština jako druhý jazyk / Čeština jako druhý jazyk Hlavním cílem diplomové práce je představit pojetí signální gramatiky a na základě analýzy prostředků signální gramatiky v učebnicích češtiny pro cizince zjistit, zda jsou tyto prostředky při prezentaci gramatiky využívány a jakým způsobem.
Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním Podpora ve škole / Praxe v EU Brožura shrnuje zkušenosti s přístupem k inkluzi v Norsku, Finsku, Švédsku a Dánsku, inspiruje a srovnává se situací v ČR.
Školský zákon 2020 Úvod do tématu / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Školský zákon ve znění účinném od 11. 7. 2020
Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy Podpora ve škole / Práce v menších skupinách Diplomová práce Tato diplomová práce se zabývá problematikou skupinové a kooperativní práce využívané v hodinách českého jazyka,v jazykovém vyučování. Po počáteční teoretické části,ve které jsou shrnuty základní teoretické poznatky o skupinové a...
Skupinová práce - minimetodika VUP Zdroje a inspirace / Principy skupinové práce rozvíjející jazyk Předložená minimetodika ke skupinové práci vychází ze zkušeností pedagogů, z Metodického portálu http://www.rvp.cz a z dalších odborných pramenů.
Sociokulturní aspekty při výuce japonských studentů Čeština jako druhý jazyk / Srovnání češtiny a jiných jazyků Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Soužití s uprchlíky? Žádný ideál, ale lepší se to Úvod do tématu / Žadatel o mezinárodní ochranu Článek o kosteleckém pobytovém středisku určeném žadatelům o mezinárodní ochranu.
Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území ČR Úvod do tématu / Děti a žáci s OMJ Cílem studie bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky. Výsledky šetření pak byly obohaceny o navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení procesu integrace...
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka u žáků mladšího školního věku (diplomová práce) Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Práce je věnována tématu výuky češtiny jako cizího jazyka (ČCJ) u žáků mladšího školního věku. V teoretické části je pojednáno o specifických vlastnostech cílové skupiny a o didaktických zásadách výuky cizím jazykům. Jsou zde popsána specifika...
Spolupráce s asistentem pedagoga Podpora ve škole / Asistent pedagoga Publikace je věnována vymezení a popisu práce asistenta pedagoga, asistujícího zejména dítěti s postižením. Spoluprací se zde míní vztah mezi asistentem a dítětem. V příručce nechybí příklady z praxe, kde jsou popsány zkušenosti asistentů s výukou...
Standard práce asistenta pedagoga Podpora ve škole / Asistent pedagoga Publikace vznikla díky projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Steve Goodman, Ph.D. - Na radost z učení a zážitek z úspěchu má ve škole právo každé dítě Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Na radost z učení a zážitek z úspěchu má právo každý. Krátký rozhovor se Stevem Goodmanem, ředitelem Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative a specialistou na podporu pozitivního chování žáků.
Steve Goodman, Ph.D. - Positive Behavior Intervention and Support Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení...
Teaching controversial issues – developing effective training for teachers and school leaders Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Doporučení Evropské komise jak s žáky diskutovat kontroverzní témata najdete na http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/teaching-controversial-issues-developing-effective-training-for-teachers-and-school-leaders. Ke stažení i níže.
Tematická inspekce Úvod do tématu / Azylant Materiál mapující na situaci ve vzdělávání cizinců – žadatelů o azyl v základních školách v letech 2003/2004.
Teoretická východiska multikulturní výchovy Materiály a tipy do výuky / Teoretická východiska MKV Kompletní nezkrácený článek Teoretická východiska MKV vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
The distinctiveness of EAL: a Cross-curriculum discipline Úvod do tématu / Model struktury úkolů pro žáky s OMJ Příručka pro učitele v AJ ukazující specifika výuky žáků, pro něž je angličtina druhý/cizí jazyk.
Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Materiály a tipy do výuky / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Diplomová práce s ukázkami PL.
Učíte studenty z arabských zemí? Čeština jako druhý jazyk / Srovnání češtiny a jiných jazyků Článek pochází ze setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Ukazatel inkluze Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Ukazatel inkluze je publikace, jejímž cílem je podpora inkluzivního rozvoje škol. Jde o komplexní materiál, který vám pomůže hledat směr rozvoje vaší vlastní organizace a vašeho prostředí.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.