Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit sestupně Text
KOREA, jazyk a socio-kulturní aspekty při vyučování Čeština jako druhý jazyk / Srovnání češtiny a jiných jazyků Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Krok za krokem k inkluzi Materiály a tipy do výuky / Teorie inkluzivní výuky Příručka, která shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu Škola pro každého – škola pro všechny realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Autoři by touto příručkou rádi přispěli k diskusi o možnostech inkluzivního...
Kroky k multikulturní výchově Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV Kompletní nezkrácený článek Kroky k multikulturní výchově vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Kulturní relativismus a pluralita kultur jako princip multikulturní výchovy Zdroje a inspirace / Kulturní šok Příspěvek byl přednesen na mezinárodní konferenci Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání, kterou pořádala Katedra občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze 9. listopadu 2006.
Lidé v pohybu Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky Metodika pro práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace
Metodická informace MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání Podpora ve škole / Přijímací řízení na SŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími...
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga Podpora ve škole / Asistent pedagoga Metodické doporučení shrnuje legislativní rámec, vymezení funkce, možnosti financování a organizační postupy související s pozicí asistenta pedagoga.
Metodické poznámky k výuce češtiny pro Mongoly Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky
Metodika La Ngonpo Multikulturní centrum Praha vydalo ve spolupráci s NaZemi metodiku globálního rozvojového a multikulturního vzdělávání. Metodika je určena učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Obsahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých...
Metodika multikulturní výchovy Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Tato metodika obsahuje možný návod, jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu. V metodice naleznete také mnoho příkladů konkrétních činností a vhodných postupů. "Publikace Metodika multikulturní výchovy je výsledkem společné práce projektového týmu...
Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Cílem tohoto metodického materiálu je jednak definovat, co má student pro úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 zvládnout, jednak přiblížit možný...
Metodika pro průřezová témata Materiály a tipy do výuky / VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) V tomto díle najdete postup začlenění průřezového tématu krok za krokem. Postup je názorně předveden na tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ale je možné jej...
Metodiky práce s cizinci Recenzi napsala Kristýna Titěrová MŠMT začalo v posledních letech věnovat více pozornosti tématu začleňování žáků cizinců do výuky ve školách v České republice. Jedním z výsledků této pozornosti je vydávání metodických materiálů. Konkrétně se jedná o...
Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget Podpora ve škole / Dvojjazyčné děti v MŠ V publikaci o metodologii Grunnlaget se dozvíte, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů.
Metody multikulturní výchovy Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Kompletní nezkrácený článek Metody multikulturní výchovy vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Mezinárodní migrace v ČR (bakalářská práce) Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Práce se zabývá zhodnocením mezinárodních migrací v České republice po roce 1989 v souvislosti s Evropskou unií. Vedle analýzy faktorů ovlivňujících migraci v poslední době je věnována pozornost současnému a budoucímu vývoji migrace na našem území....
Migrace a etnická identita cizinců v České republice (disertační práce) Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Hlavním cílem předkládané práce je analýza problematiky migrace s důrazem na pojetí etnické identity, na příkladu cizinců v České republice.
Minerály taky pro cizince Materiály a tipy do výuky / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Autorka ve své práci poukazuje na to, jak se dá reformulovat či transformovat jedna kapitola přírodovědy pro čtvrtý ročník základní školy tak, aby ji mohli absolvovat všichni žáci včetně cizinců a aby byla všem skupinám srozumitelná a pochopitelná.
Mluvme česky/ Let´s Speak Czech Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Trojdílná publikace (včetně CD) je určena začátečníkům i mírně pokročilým podle úrovně A1 a A2 SERR pro jazyky. Komplet obsahuje gramatiku, konverzaci a poslechy a čítanku. Dostupné též na www.fragment.cz.
More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží Moree, D. & Bittl, K-H. (2017). More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží. Tato publikace pak přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a...
Možnosti podpory inkluzívního vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Principy inkluzivního vzdělávání Co umožňuje současná legislativa Powerpointová prezentace na téma inkluzivního vzdělávání s přihlédnutím k potřebám dětí s mentálním postižením. Vytvořilo Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus.
Multicultural Education, a Teachers Guide to Content and Process Materiály a tipy do výuky / Metody MKV Hernandez, H. (1989). Multicultural Education, a Teachers Guide to Content and Process. Ohio: Merrill Publishing Company. Kniha přináší úvod k multikulturní výchově, shrnuje teoretická východiska tohoto oboru a shrnuje také velké množství praktických...
Multikulturní porozumění Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Publikace poskytuje vhled do problematiky soužití většinové populace s minoritami v České republice. Zvláštní pozornost věnuje koncepci integrace romské komunity, otevírá otázky současné strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí a seznamuje s...
Multikulturní výchova Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Zde si můžete stáhnout v PDF souboru kompletní pojednání o Multikulturní výchově, které bylo vytvořeno pro stránky _www.inkluzivniskola.cz (dnes na stránkách najdete zkrácenou verzi). Autory jsou pracovníci META, o.p.s.
Muslims in Bristol and Britain Materiály a tipy do výuky / Multikulturní výchova Brožura o Islámu, vydaná ve Velké Británii, která si klade za cíl vyvrátit existující předsudky, které lidé vůči muslimům chovají, prostřednictvím poskytnutí relevantních informací o daném náboženství. Brožura je v Aj - lze využít do hodin angličtiny.
Na STOPĚ - začleňování globálních témat do výuky Materiály a tipy do výuky / VMEGS Tato příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. V rámci projektu spolupracovali odborníci GRV z pěti zemí světa — Beninu, Brazílie, České republiky, Rakouska a Velké Británie — na začleňování globálních témat do formálního...
Nápadník pro výuku dle učebních stylů Materiály a tipy do výuky / Materiály a tipy do výuky K projektu Učení na míru vyšla metodická příručka Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Naleznete v ní praktickou část se 75 různými aktivitami do výuky, zkušenosti učitelů při výuce s respektováním učebních stylů a přehled tradičních teorií učebních...
Názory muslimů a muslimek na výchovu a vzdělávání muslimských dětí Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Bakalářská práce. Hlavním cílem práce je zjistit názory v Česku žijících muslimů na školní výchovu a vzdělávání dětí, konkrétněji – jaké vzdělávání by preferovali pro své dítě (charakter školy, charakter výchovných a vzdělávacích aktivit realizovaných ve...
Nejen čísla Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona Vzdělávací materiál o migraci a azylu v Evropské unii, navržený s úmyslem pomoci učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům přimět mladé lidi ke kvalifikované diskusi na toto téma. Je vhodný pro mladé lidi ve věku 12 - 18 let.
Než začneme s multikulturní výchovou Materiály a tipy do výuky / Metody MKV MOREE, D. & Varianty (2008). Než začneme s multikulturní výchovou. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. ISBN 978-80-86961-61-3. Kniha zasazuje multikulturní výchovu a její interpretaci v ČR do mezinárodního kontextu. Kromě tohoto teoretického úvodu...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.