Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit vzestupně Text
Přístup k začleňování žáků s OMJ - komparace národních politik Podpora ve škole / Praxe v EU Materiál, ve kterém srovnáváme přístupy k začleňování a podpoře dětí a žáků v Sasku a ve Finsku. Jak vypadá jazyková příprava na MŠ, ZŠ i SŠ? Jak je tato podpora koordinována? Mají státy koncepci? Jak se pracuje s rodinami? Podporuje se mateřský jazyk?...
Příručka pro snadnější porozumění s cizincem Podpora ve škole / Jak komunikovat s rodiči? Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci s cizinci. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se autoři snaží předejít zbytečným neporozuměním.
Příručka pro rodiče, proč vychovávat vícejazyčně Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Příručky v několika jazykových verzích jsou výstupem projektu Multilingual Families.
Příručka o integraci Podpora ve škole / Integrační proces Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2005.
Prezentace minulého času ve výuce češtiny jako cizího jazyka -DP Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ V této bakalářské práci si autorka klade za cíl analyzovat výklad minulého času v učebnicích češtiny pro cizince. Hlavním záměrem je zmapovat učebnice češtiny pro cizince, s konkrétním zaměřením na teoretický a praktický postup při výkladu gramatiky...
Praktický průvodce inkluzí (nejen) pro rodiče Úvod do tématu / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Praktický průvodce inkluzí nejen pro rodiče aneb 7 klíčových otázek, na které se možná bojíte zeptat: - Co je ta inkluze za experiment? Co je to inkluzivní vzdělávání? - Přizpůsobí se všechno nejslabšímu dítěti ve třídě? Dolehne inkluze na kvalitu...
Praktické potíže cizinců v ČR 1 Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Text se zabývá závěry výzkumu z roku 2006, který se věnoval postavení imigrantů v české společnosti a jejich subjektivnímu hodnocení a vnímání sebe samých jako cizinců v CR. Výzkum zachytil různé situace, ve kterých se migranti ocitají při řešení běžných...
Pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie Úvod do tématu / O migraci Začlenění České republiky do Evropské unie v roce 2004 podpořilo bezprecedentní nárůst pracovní migrace, ke kterému docházelo už od začátku 90. let. Hlavními determinantamy vývoje pracovní migrace na straně pull faktorů byl především hospodářský vývoj (...
Pracovní list 9 - vánoce
Pracovní list 8 - lidské tělo 1, 2
Pracovní list 7 - zvířata 1, 2
Pracovní list 6 - čas
Pracovní list 5 - míry a váhy
Pracovní list 4 - počasí
Pracovní list 3 - škola
Pracovní list 2 - bydlení
Pracovní list 10 - oblečení
Pracovní list 1 - systém českých hlásek Čeština jako druhý jazyk / Mluvení PL zaměřený na českou fonetiku
Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání Materiály a tipy do výuky / Člověk a společnost Jde o dva soubory pracovních listů, které učitelům poskytují další metodickou podporu snaze vytvořit co nejvíce vstřícné prostředí umožňující vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory. Pracovní listy se soustředí na práci s kolektivem...
Práce s třídním kolektivem - metodika Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Publikace se věnuje metodice komunitního kruhu, která se zaměřuje na posilování dobrých vztahů, pocitu soudržnosti, sounáležitosti a přijetí každého žáka ve třídě. Obsahuje ukázku vedení kruhu a ukazuje, v jakých případech je vhodné metodu použít. V textu...
Postup školy - novinky 2016 Úvod do tématu / Novela ŠZ 2016 Nejste si jistí, na jako podporu má nárok žák s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ) na ZŠ s příchodem novely školského zákona? Chtěli byste žáky podpořit a nevíte, jaké kroky je třeba podniknout? Vytvořili jsme stručný manuál, který vám pomůže odpovědět na...
Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV MOREE, D. & BITTL, K-H. (2008). Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTES. Kniha nabízí sociálně pedagogický přístup pro práci s hodnotami a hodnotovými orientacemi...
Podpora vzdělávání dětí a žáků s OMJ v souladu s novelou legislativy platnou od 1. 9. 2016 Úvod do tématu / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Co přináší novela školského zákona a prováděcí předpis k §16 ve vzdělání dětí a žáků s OMJ? Připravili jsme shrnutí nejdůležitějších změn.
Počty cizinců na školách 2016/2017 Úvod do tématu / Počty cizinců na školách Zde najdete podrobnější analýzu počtu cizinců na českých školách ve školním roce 2016/2017. Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ – VÝKONOVÉ UKAZATELE 2016/17 na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-...
Play it Fair! Podpora ve škole / Klima školy Human Rights Education Toolkit for Children. Brožurka shrnuje aktivity zaměřující se na lidská práva, na boj proti diskriminaci a na smírné řešení konfliktů během neformálního vzdělávání dětí. Vhodné k využití i při problematických momentech ve třídě či...
Otevírání školy - 10 principů inkluze Podpora ve škole / Asistent pedagoga Možnosti a příklady práce se sociálně a kulturně znevýhodněnými dětmi. Příručka popisuje deset principů, které vedou ke zlepšení vzdělávacích příležitostí sociálně a kulturně znevýhodněných žáků, s konkrétními příklady jejich aplikace v českých a...
OSV metodický materiál ZŠ a MŠ Brno, Křenová Materiály a tipy do výuky / OSV Tento metodický materiál poskytuje širokou paletu aktivit do Osobnostní a sociální výchovy včetně dokumentace jejich průběhu a výsledku. Jde o písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi realizovaný ZŠ a MŠ Brno, Křenová v letech 2012-2015. Více...
OSV jako součást vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ - diplomová práce Materiály a tipy do výuky / OSV Diplomová práce zabývající se OSV jako součástí výuky na 2. stupni ZŠ v rámci Výchovy k občanství.
Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi Materiály a tipy do výuky / OSV V této příručce se dočtete, jak včlenit témata OSV do výuky, naleznete zde ale i praktické ukázky spojení OSV s dalšími předměty.
Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita Materiály a tipy do výuky / Osobní zkušenost a interkulturní senzitivita Kompletní nezkrácený článek Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.