Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Nadpisseřadit sestupně Text
Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání Podpora ve škole / Volnočasové aktivity Materiál je výstupem z výzkumu mapujícího zapojení minoritních dětí do oblasti neformálního vzdělávání. Zaměřen byl na romskou mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách a na vietnamskou a čínskou mládež.
Povinná školní docházka a nezletilí cizinci bez pobytového oprávnění Cílem tohoto materiálu je nalezení systémového řešení v oblasti vzdělávání pro specifickou skupinu cizinců, kteří na území ČR pobývají bez pobytového oprávnění.
Učíme se společně - společná práce pro skupiny Materiály a tipy do výuky / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Soubor pracovních listů pro skupinovou práci (řazeno dle věku a tříd).
A grammar of Czech as a foreign language Čeština jako druhý jazyk / 6. pád - KDE?
Adaptovaná četba Materiály a tipy do výuky / I. stupeň ZŠ V edici Adaptovaná česká próza, určené studentům češtiny jako cizího jazyka, vychází následující tituly: O pejskovi a kočičce (adaptace Silvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, úroveň A1) Pohádky (adaptace Lída Holá, úroveň A2) Pražské legendy (adaptace...
Aktivizující metody výuky na prvním stupni základní školy Materiály a tipy do výuky / Prostor pro komunikaci Diplomová práce Téma diplomové práce s názvem „Aktivizující metody ve výuce na prvním stupni základní školy“ je snahou zmapovat aktivizující metody ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy, ověřit si v praxi jejich použitelnost a přínos ve...
Aktivni pohadka Aktivita je zaměřena na orientaci v textu, na poslech a porozumění.
Analýza dostupných materiálů a zmapování způsobů řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců Analýza dostupných materiálů a zmapování způsobů řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců v ostatních evropských vzdělávacích systémech a v ČR
Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Analýza z roku 2007 se mimo jiné věnuje i vzdělávání dětí-cizinců a obsahuje také seznam NNO působících v oblasti migrace a integrace. Tato zpráva byla zpracována v rámci výzkumu realizovaného konsorciem firmy GAC, s.r.o. a týmu Mgr. Jiří Kocourek -...
Analýza Rodina a škola Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Analýza sleduje „multikulturalitu“ českých škol z „druhé strany“, tedy ze strany těch, kteří jsou nejčastěji považováni za „ty jiné“ a „odlišné“, což jsou nejčastěji cizinci – imigranti, azylanti a Romové. Autoři se zaměřili nestandardně na opomíjenou...
Asistent pedagoga v mateřské škole Podpora ve škole / Asistent pedagoga Vše podstatné pro asistenta pedagoga v MŠ a vedení mateřských škol - legislativa, pracovní náplň, příklady z praxe.
Bariéry a potřeby mladých migrantů Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání Průzkum, který si sdružení META vytyčilo jako jednu z počátecních aktivit svého působení, byl realizován s úmyslem zmapovat situaci potenciálních klientů v oblasti...
Bariéry cizinců na české škole Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Text shrnuje, čemu čelí děti a žáci s OMJ a jejich rodiče.
Bariéry mezi námi očima cizinců Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tato knížka nenabízí vysoce odbornou studii o počtech či postavení cizinců, uprchlíků, azylantů a legálních či nelegálních imigrantů. Nabízí zato velmi upřímné a autentické výpovědi těch, kteří si vybrali Českou republiku jako svůj domov. Někdy jen...
Bilingvismus - dvojjazyčná výchova Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Odborná práce o bilingvismu. Text je ve slovenštině.
Být uprchlíkem Úvod do tématu / Azylant Jak žijí uprchlíci a žadatelé o azyl ve střední Evropě.
Čeština jako cílový jazyk I. a II. Čeština jako druhý jazyk / Metodické materiály a odborná literatura Publikace vypracovaly pro MŠMT autorky Jaromíra Šindelářová a Svatava Škodová. Texty vycházejí z poznatků teoretické a aplikované lingvistiky a z nejaktuálnějších výsledků lingvistických a didaktických výzkumů a přinášejí informace o současném stavu v...
Čeština jako cizí jazyk Čeština jako druhý jazyk / Srovnání češtiny a jiných jazyků Čeština jako cizí jazyk - Úroveň A1. Podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky." Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme.
Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Čeština jako druhý jazyk / Čeština jako druhý jazyk Publikace určená pro učitele a další zájemce, kteří se chtějí podrobněji seznámit s pojmem čeština jako druhý jazyk. Dozvědí se základní informace o legislativních náležitostech, didaktických postupech i nejčastěji používaných učebnicích.
Čeština pro Vietnamce z Klubu Hanoi Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. Soubor obsahuje 15 tematických lekcí.
Čeština pro žáky imigranty (diplomová práce) Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Cílem diplomové práce je poskytnout základní vhled do dané problematiky, poukázat na problémy, které s ní souvisejí, a především zjistit, jaké možnosti v rámci vzdělávání, především v osvojení si českého jazyka, děti imigrantů mají.
Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity Úvod do tématu / Kulturní profily států
Čínská komunita v ČR Úvod do tématu / Kulturní profily států
Čítanka k osobnostní a sociální výchově Materiály a tipy do výuky / OSV Soubor 22 textů k jednotlivým tematickým okruhům osobnostní a sociální výchovy. Texty jsou rozděleny podle cílové skupiny, a to pro žáky 1. stupně a 2. stupně. Tyto krátké texty umožní učitelům započít základní témata OSV, další aktivity k těmto tématům...
Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004 Úvod do tématu / Cizinci v ČR z pohledu zákona
Cizinecké komunity z antropologické perspektivy Úvod do tématu / Úvod do tématu Mezinárodní migrace a změny současného etnokulturního profilu České republiky patří mezi důležitá témata, jimiž se etnologové a kulturní antropologové dlouhodobě zabývají. Bez přihlédnutí k migrační situaci a aktuálním migračním proudům bychom jen stěží...
CLIL ve výuce Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka Metoda CLIL (content and language integrated learning) může být při podpoře vzdělávání žáků s OMJ inspirativní. Vychází totiž ze stejného předpokladu - totiž propojování výuky obsahu a jazyka.
CO BY MĚLI UČITELÉ VĚDĚT O VÍCEJAZYČNOSTI - Odborná příručka pro učitele Úvod do tématu / Důležitost mateřského jazyka Příručka je výstupem projektu Multilingual Families.
Co je to bilingvismus Úvod do tématu / Dvojjazyčná výuka
Cvičení pro multikulturní výchovu Čeština jako druhý jazyk / Jak učit (mluvení, čtení,...) a jak pracovat s chybami Publikace nabízí metodické zpracování několika témat multikulturní výchovy do samostatných vyučovacích hodin. Autorky vycházely především z transkulturního přístupu, ve kterém je kladen důraz na to, aby bylo ke každému člověku přistupováno jako k...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.