Výuka na základě činnostního přístupu


Na rozdíl od KIKUSU, který probíhá v oddělených výukových jednotkách zaměřených přímo na výuku jazyka, je tento přístup založen na učení jazyka prostřednictvím běžných činností probíhajících v každé mateřské škole. Je tedy blíže inkluzivnímu pojetí.
Tento přístup je založen na tom, že dva základní aspekty jazyka, to znamená „jazyk jako prostředek komunikace a osvojování si jazyka jako integrovaná část objevování světa, můžou být snadno realizovány v činnostním přístupu, tedy přístupu založeném na úkolech. Jestliže budeme dávat dětem zajímavé úkoly, pro jejichž splnění je nezbytné porozumění a používání jazyka, poskytujeme dětem hodně příležitostí, jak si osvojit jazyk“(Verhelst, 2008) . Autoři této metody upozorňují na to, že v podstatě každá aktivita probíhající v MŠ je jazykovou aktivitou (ale nejen jazykovou).

Například při skládání papírové vlaštovky rozvíjíme nejen kompetence činnostní (skládáme), ale i sociální (pomáháme si, spolupracujeme, půjčujeme si), komunikativní (rozumíme pokynům a umíme pojmenovat činnosti, předměty, pocity, umíme si říct o papír, zeptat se na postup apod.), kompetence k učení (soustředíme se, rozvíjíme jemnou motoriku, dokončujeme práci) i k řešení problémů (umíme se zeptat, když nám to nejde). Jinými slovy, jakákoliv běžná činnost v mateřské škole se dá pojmout i jako jazykové rozvíjení (nejen) dětí s OMJ, jen si to musíme předem uvědomit, promyslet a naplánovat, jak na to a především co z toho. Neboli zamyslet se nad tím, co je cíl naší činnosti a jakými prostředky k němu dojdeme, jaký jazyk budeme používat a jaký jazyk budou potřebovat děti.

Učitelé mají v Belgii k dispozici 60 aktivit, které jsou založeny na činnostech jako naplňování nádoby vodou, hraní s přírodninami, stavění kostek, hraní pexesa, skládání papírových skládaček, vybarvování atd. Při nich dochází k jazykové stimulaci prostřednictvím zadávání úkolů, jejich řešení, dialogů mezi učitelem a dětmi, čtení příběhů a následné rozpravy nad tématem, dramatizace apod.

Příklad: skládání

Příklad v článku Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech) ukazuje, jak při aktivitě skládání papírového ptáčka může učitelka záměrně navozovat různá jazyková „cvičení“ na libovolná témata.
Skládání samotnému předchází navození situace, kdy učitelka ukáže dětem předem složeného ptáčka, ale ptáček je smutný! ("Proč? Je sám! Složíme mu kamarády?").Takto zvolená situace navozuje relevantní slovní zásobu (sám, osamocen, nikdo, smutný, pták, přítel, plakat, hledat), která je dětem vysvětlena (předvedena). Celá následující činnost (skládání ptačích kamarádů) je učitelkou několikrát opakována a všechny úkony a postup skládání učitelka komentuje, aby si děti osvojily nejen skládání samotné, ale i obraty a výrazy týkající se jednotlivých činností, částí těla ptáčka, barev, apod. Jako další aktivitu může učitelka vyprávět o ptáčkovi pohádku, kterou mohou děti poté i dramatizovat, nakreslit a později příběh vlastními slovy převyprávět. Děti s OMJ jsou do této činnosti velmi přirozeně zapojeny a naučí se pravděpodobně díky tomu nejen skládat papírové ptáčky, ale i několik nových slov a obratů.

Aktivita je z originálu naskenována v části Další zdroje a inspirace - Ke stažení.

Zdroj: Verhelst, M., Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech), IN: Brtnová Čepičková, I., Wedlichová, I.: Edukace v kontextu sociální exkluze, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2008.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.