Předpoklady dobré spolupráce


Aby spolupráce opravdu fungovala a byla přínosem, musí být

 • dobrovolná - učitel i asistent chtějí spolupracovat, není to jen vůle vedení školy
 • založena na rovnosti – oba musí věřit, že přispění každého z nich ke společnému cíli je rovnocenné
 • založena na sdíleném cíli –lidé většinou spolupracují jen, pokud mají stejný cíl
 • různorodá - variuje od společné výuky až po individuální podporu
 • stále ve vývoji – tak, jak učitel a asistent více spolupracují, rozvíjí se i jejich spolupráce

Spolupracovat je nutné v rámci plánování, při výuce i při zpětné vazbě.

Důležité je plánování

I když se nejdříve může zdát, že věnovaní dostatku času společnému plánování výuky je časově příliš (a zbytečně) náročné, zkušenosti ukazují, že se vyplácí. Pokud učitel i asistent sdílejí pohled na metody výuky, úkoly, organizaci hodiny a možnosti jednotlivých dětí, mnohem lépe se daří:

 • zacílit metody, úkoly i obsah hodiny potřebám jednotlivých dětí
 • předem a jasně definovat role učitele i asistenta pedagoga při výuce, a tím i plně využit potenciál asistenta pedagoga ve třídě

Z toho vyplývá, že i asistent pedagoga potřebuje přístup a zapojení do plánování výuky, které je nutné pro individuální podporu žáků i pro spolupráci při výuce. Bez zapojení do plánování je asistování při výuce mnohem méně efektivní, asistent se pouze přizpůsobuje dané situaci, aniž by ji mohl dostatečně ovlivnit ve prospěch konkrétního žáka, čímž je sama míra zapojení žáka negativně ovlivněna.

Učitel a asistent by měli při plánování sdílet informace o:

 • znalostech, porozumění a dovednostech jednotlivých žáků – obousměrně (U <-> AP)
 • obsahu výuky
 • výukových cílech
 • výukových aktivitách
 • výukových zdrojích
 • úkolech, které budou žáci dělat
 • plánech výuky pro skupiny žáků či jednotlivé žáky

Výhody spolupráce učitele a asistenta:

 • sdílíme a rozebíráme společně myšlenky, metody a přístupy,
 • zavádíme a vyvíjíme nové a lepší výukové strategie,
 • můžeme lépe monitorovat pokroky žáků a lépe hodnotit jejich výsledky.

Role asistenta pedagoga může být:

 • sdílet s učitelem možnosti, jak navázat na žákovu předchozí zkušenost a mateřský jazyk,
 • podílet se spolu s učitelem na plánech/cílech pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
 • analyzovat jazykové požadavky dané hodiny (tzn. jakou slovní zásobu a obraty či fráze bude žák potřebovat) a spolu s učitelem hledat a nabízet způsoby, jak zajistit přístup žáka s OMJ do výuky
 • identifikovat a plánovat (spolu s učitelem) možnosti jazykového rozvoje v dané hodině – tzn. co se reálně mohou žáci v dané hodině naučit v oblasti slovní zásoby a frází, a jak
 • sdílet a shodnout se s učitelem na výukové strategii, která odpovídá na potřeby žáků s OMJ (včetně spolupráce mezi žáky)
 • hledat nebo vytvářet obrazové materiály a podněty podporující žáky s OMJ při zapojení do výuky i při jazykovém rozvoji
 • hledat způsoby, jak přenášet dovednosti z jednoho tématu/předmětu do druhého

Role obou (učitele - U i asistenta pedagoga - AP):

 • definovat si jasně role ve spolupráci i podpoře žáků (tzn. kdo bude mít při individuální práci na starosti jaké žáky, jak bude podpora probíhat, co bude při hodině dělat U a co AP)
 • shodnout se na rozdělení skupin i jejich přizpůsobení pro různé účely (tzn. kdo bude s kým při skupinové práci, jak se rozdělí třída při zpracování daného úkolu apod.)
 • shodnout se na strategiích chování v rámci managementu třídy (jak bude U s AP v rámci výuky spolupracovat, komunikovat, zasahovat do výuky, zadání apod.)
 • domlouvat se na hodnocení/známkování
 • monitorovat, evaluovat a revidovat spolupráci a podporu (tzn. ideálně nastavit pravidelné evaluační setkání, na kterém se zhodnotí dosavadní spolupráce a naplánuje se ta budoucí)

Zdroje:
Instructional Strategies for Co-Teaching & Inclusion, University of Richmond, Class 3, Collaborative Working Relationships, adapted from the work of J. Bauwens, 1996.
Hwa Lee, Ph.D ,Collaboration: A Must for Teachers in Inclusive Educational Settings; College of Education and Human Services, 2000.
Cook & Friend, Co-Teaching: Principles, Practices, and Pragmatics,, California State University, 2004.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.