Totéž, ale jinak


Tento princip je založen na tom, že pracují všichni, celá třída, společně a na stejném tématu. Liší se ale zadání či materiál. Podle způsobu, jakým je tento princip realizován, můžeme rozlišit tři typy:

A. REDUKCE

B. ODLIŠNÁ CESTA

C. STEJNÉ TÉMA - RŮZNÝ MATERIÁL, RŮZNÝ CÍL

A. REDUKCE
Máme stejný materiál, ale pro žáka s OMJ REDUKUJEME:

a) úkol
Příklady:
- všichni vymýšlejí 5 vět, žák s OMJ jen 2 věty
- všichni píšou diktát, žáci s OMJ jen některá slova
- všichni píšou diktát, žáci s OMJ dostanou text diktátu a v něm např. podtrhávají slova, která znají
- všichni píšou diktát, žáci s OMJ dostanou text diktátu a podle poslechu doplňují hlásky, háčky a čárky, slabiky, slova…

b) délku cvičení

B. ODLIŠNÁ CESTA
Máme stejný materiál i úkol – každý jde ale k řešení vlastní, odlišnou cestou.
Jako učitel o ní víme, respektujeme ji, využíváme a podněcujeme – tento pro nás tradičně nezvyklý způsob uvažování přitom můžeme použít i pro další žáky se SVP. Rozdílné způsoby osvojování a vnímání tradičního jazykového učiva jsou popsány v tabulkách. Ty shrnují teoretické i praktické poznatky z oblasti češtiny pro cizince a mohou vám pomoci pochopit odlišnost vnímání češtiny u žáků s OMJ.
Podobně můžete srovnat odlišné způsoby řešení úkolu v tématu mluvnických kategorií (klasický úkol z české učebnice či přijímaček "Urči rod a pád.")
Pro žáky s OMJ může být ve stejném materiálu a úkolu primární jiný cíl než pro české žáky. Přesto můžou pracovat na tomtéž a každý objevovat či procvičovat jinou zákonitost.

Příklady:
1.Tématem je slovní zásoba a pravopis – vyjmenovaná slova.
Aktivita ve výuce vypadá takto:
Materiál je pro celou třídu stejný, a to dvě sady kartiček: jedna sada obsahuje kartičky se slovem a obrázkem (obrázek slepýše a slovo slepýš na jedné kartě), druhá zvlášť kartičky s obrázkem a kartičky se slovem. První sada slouží žákům k osvojování pravopisu vyjmenovaných slov a zároveň slovní zásoby. Druhá sada slouží k opakování: Úkol je stejný pro všechny: přiřadit slovo k obrázku (případně slovo rovnou říct/napsat, bez použití kartičky se slovem). Splnění úkolu vyžaduje však pro české žáky a žáky s OMJ trochu jinou myšlenkovou aktivitu: Žák s omezenou slovní zásobou (žák s OMJ) zná z předchozí aktivity s první sadou kartiček slovo „slepýš“ (a dost možná nezná žádné další druhy hadů či ještěrek), a proto využívá "pouze" paměť. Pro žáka s bohatší slovní zásobou (Čecha) však obrázek může teoreticky představovat hada, užovku apod. Musí tedy přijít na to, že se jedná konkrétně o slepýše, čímž zapojuje do úkolu další svoje znalosti či úvahy.

2.Viz kapitola Větné členy.

C. STEJNÉ TÉMA - RŮZNÝ MATERIÁL, RŮZNÝ CÍL
Žáci s OMJ i čeští žáci pracují na stejném tématu, pro každou skupinu ale používáme jiné materiály a zadáváme jiné úkoly. Skupiny tedy pracují na stejném tématu (gramatickém nebo komunikačním), ale s odlišnými cíli.

Příklad:
Tématem je skloňování či časování.
Aktivita:
Žáci Češi určují ve cvičení mluvnické kategorie u podstatných jmen nebo sloves (tradiční úkol z české učebnice): cílem je popisovat jazyk. Žák s OMJ má zadána známá i nová slovíčka a učí se je skloňovat a časovat (může v kontextu i bez – třeba jen v tabulce jako dril): cílem je naučit se správné tvary.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.