Cizinci v ČR z pohledu zákona

Kristýna Titěrová, Michaela Jiroutová

Po otevření hranic po pádu tzv. "železné opony" se Česká republika stala tranzitní zemí pro velké množství migrujícího obyvatelstva, ať už prchajícího před válečnými konflikty například z bývalé Jugoslávie, nebo hledající lepší životní podmínky v západní Evropě. V devadesátých letech tedy Českou republikou procházely vlny migrantů směrem na západ. Postupem času a především po vstupu ČR do EU se ale i ČR stala cílovou zemí, tzn. že se zde chce mnoho migrantů trvale usadit.

V současné době (k 3/2019) je v ČR evidováno přibližně 568 tisíc cizinců, z toho nejvíce je občanů Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Z celkového počtu cizinců je přes 40 % žen. Aktuální data cizinců v ČR najdete na stránkách Českého statistického úřadu.

Cizinecká legislativa v ČR

Základní práva (vyjádřena v platné legislativě) jsou zaručena všem, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Náležejí občanům, ale i cizincům.

Legislativní rámec tvoří:

Kategorie cizinců

Práva a povinnosti cizinců se liší dle druhu pobytu na tři základní kategorie:

1. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci
Občanem EU je každý, kdo je občanem členského státu EU. Občanství Unie však nenahrazuje, nýbrž doplňuje státní příslušnost členského státu. Občané EU zde pobývají buď na základě práva volného pohybu osob, nebo na základě zvláštního pobytového povolení. Rodinní příslušníci občana EU jsou ti cizinci, kteří jsou ve vztahu k občanovi EU v zákonem stanoveném rodinném či obdobném poměru. Rodinní příslušníci občana EU jsou především cizinci ze třetích zemí, tedy např. občané Ruska, Chorvatska či Spojených států amerických, anebo osoby bez státní příslušnosti. Skrze svou rodinnou vazbu se tedy tito cizinci ze třetích zemí dostávají do právního režimu občanů Evropské unie.

2. Cizinci ze třetích zemí Cizinci ze třetích zemí jsou ty osoby, které nemají ani občanství ČR ani občanství EU (tedy nejsou občany žádného státu EU) ani občanství žádného ze států Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko). Ne všichni cizinci, kteří nemají státní občanství členského státu EU, jsou skutečně řazeni do skupiny cizinců ze třetích zemí. Mnoho cizinců, kteří mají občanství třetích zemí, např. Ukrajiny, USA či Turecka, jsou totiž rodinnými příslušníky občanů EU, a cizinecké právo je tak řadí k občanům EU.

3. Žadatelé o mezinárodní ochranu
Každý, kdo je v zemi původu pronásledován, může po příchodu do České republiky požádat o mezinárodní ochranu, která je udělena buď formou azylu, nebo doplňkové ochrany.

Bližší informace najdete na stránkách Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) – Praktické informace pro cizince.

Druhy pobytů

Státní příslušnost a rodinný vztah k občanům EU je důležitým hlediskem, od kterého se odvíjí pobytové postavení cizince. Je důležité rozlišovat mezi těmito kategoriemi:

a) Cizinci ze třetích zemí (mimo EU) s vízovou povinností (krátkodobá víza - k pobytu do 90 dnů, dlouhodobá víza - k pobytu nad 90 dní, dlouhodobý pobyt: za účelem podnikání/za účelem společného soužití rodiny na území ČR, zaměstnanecká karta, trvalý pobyt...)

b) Cizinci bez vízové povinnosti

c) Občané EU a rodinní příslušníci občanů EU (přechodný pobyt, trvalý pobyt, státní občanství ČR)

Více informací k druhům pobytů najdete v manuálu Bezpečná práce (SIMI) nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR: Informace pro cizince (česky, anglicky, rusky).

Pokračujte dále na slovníček termínů, které se v této oblasti používají: Důležité pojmy.

Více k tématu

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.