Jde o dva soubory pracovních listů, které učitelům poskytují další metodickou podporu snaze vytvořit co nejvíce vstřícné prostředí umožňující vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory. Pracovní listy se soustředí na práci s kolektivem, jehož součástí jsou žáci se speciálními...
Zde si můžete stáhnout obrázky, které mohou sloužit k sestavení denního režimu v MŠ. Dítě pak snáze pochopí, co ho daný den čeká a na co se může těšit. Můžete si také každý den v ranním kruhu ukázat obrázky a říct si, co se dnes bude dít. Obrázky jsou převzaté z portálu https://cz.pinterest.com/ a...
Jedním ze způsobů, jak řešit podporu nově příchozích žáků s OMJ, je tvorba zvláštních pracovních listů (PL). PL můžeme tvořit pro samotného žáka (a třída dělá něco jiného - např. pracuje s učebnicí) nebo pro celou třídu (pro žáka s OMJ pak tento můžeme upravit, přizpůsobit). Možná se ptáte, proč si...
Základem úspěšného začlenění dítěte/žáky s OMJ je komunikace. Dítě/žák musí navázat vztah s paní učitelkou, je tedy potřeba hledat cesty k vzájemnému porozumění. Jak postupovat? Zajistit základní domluvu: Učitel nejprve potřebuje rozumět základním potřebám dítěte/žáka. Nemělo by se stát, že dítě/...
Upravené aktivity pro celou třídu najdete v naší publikaci Nápadníček. Úkolem učitele je maximálně podporovat jazykový rozvoj každého člena třídy a přizpůsobit vzdělávací obsah a své pedagogické působení potřebám jednotlivých dětí. Je třeba zohlednit děti s OMJ při plánování, usnadňovat jim...
V situaci, kdy ve třídě mluví pouze učitel a žáci jen příležitostně odpovídají na uzavřené otázky typu Kolik má...? Jaký je …? se jazyk nerozvíjí. Pouhá přítomnost žáka v jinojazyčném prostředí neumožňuje dostatečně prohlubovat odborný jazyk. Velmi důležitý princip přístupu k žákům s OMJ je proto...
Jak již bylo zmíněno u předchozích principů, žáci s OMJ se v našich hodinách učí společně s výukovými obsahy také tzv. odbornému jazyku. Pro tyto žáky je však stejně důležité při výuce rozvíjet i tzv. komunikativní jazyk. Proč? je to důležité pro integraci žáka s OMJ do společnosti (nejen) třídy...
Dalším efektivním způsobem, jak pomoci žákům při učení, je používání názorných pomůcek. Díky vizuální podpoře si žáci opět snadněji zasazují informace do potřebného kontextu. Učebnice, pracovní sešity, knihy, encyklopedie, internet - to vše je plné obrázků či vizualizací, které žákům pomohou v...
Je důležité uvědomit si, že žáci s OMJ nepřicházejí do našich tříd bez předchozích znalostí a dovedností. Pravděpodobně si jich ve svém mateřském jazyce osvojili ve škole i doma ohromné množství. Aby žáci chápali, o čem je ve škole řeč a rozvíjeli se obsahově i jazykově, potřebujeme na tyto...
Aby spolupráce opravdu fungovala a byla přínosem, musí být dobrovolná - učitel i asistent chtějí spolupracovat, není to jen vůle vedení školy založena na rovnosti – oba musí věřit, že přispění každého z nich ke společnému cíli je rovnocenné založena na sdíleném cíli –lidé většinou spolupracují...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.