Přítomnost asistenta pedagoga při výuce je velmi vítaným prostředkem zapojení různě znevýhodněných žáků do vzdělávání. Aby bylo toto zapojení opravdu účinné a asistent pedagoga byl efektivně využit, je velice důležité spolupráci učitele a asistenta dobře promyslet. Promyšlená spolupráce pomůže...
Na 184 stranách ve formátu PDF naleznete hry do všech možných předmětů, do družiny i kroužků. Obsahuje různé typy her: orientační hry, papírkové hry, deskové hry, slovní hry, psychologické hry a spoustu dalších. Jako bonus obsahuje kniha říkadla, básničky, jazykolamy a dokonce i kouzla. Autorem je...
Všechny děti i jejich rodiny jsou jedinečné. Vyvinutí efektivní praxe při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) vyžaduje zvážení okolností a situací, které by pro ně mohly být neznámé a nepříjemné. Aby bylo vzdělávání skutečně inkluzivní, je důležité uvědomit si, co děláme a jestli...
Se začleňováním žáků cizinců a s tím spojenou problematikou souvisí mnohá průřezová témata. Nejvíce prostoru zde věnujeme Multikulturní výchově, jejíž teoretická východiska jsou důležitou součástí nejen výuky, ale též běžného života každého z nás. V dnešní moderní době pak platí, že je stále...
V kurzu češtiny pro malé cizince se mi na otázku "Co jsi dělal(a) o víkendu? Co jsi dělal(a) včera odpoledne?" dostávalo stále stejné odpovědi: „Hrál(a) na počítači." !! Tuto odpověď sice dostává učitel často i od českých žáků, tam bývají ale důvody trochu jiné. Děti, se kterými jsem se v kurzu...

OSV

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) se zaměřuje na osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků. Toto téma je tedy úzce spojeno s otázkou inkluzivního vzdělávání, potažmo pak i s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem. U žáků jde především o uvědomování si vlastních postojů k druhým...
Jak přizpůsobit sdělení, aby mu měl šanci porozumět někdo, kdo umí špatně česky? zamyslete se nad tím, co chcete sdělit: co přesně byl měl cizinec udělat, co přinést, kam by měl přijít apod. tyto informace si heslovitě napište řekněte vše jasně a srozumitelně ověřte si porozumění 1. Buďte...
Zkušenost jako zdroj inspirace pro práci s diverzitou Práce s multikulturní výchovou ve škole je z mnoha důvodů obtížná. Na pedagoga jsou kladeny velké nároky co do šíře teoretických znalostí, ale i co do zvládnutí komplikované metodiky. Multikulturní výchova je navíc disciplínou, ve které hraje...
Již v úvodu k problematice multikulturní výchovy jsme si pro zjednodušení definovali dva základní přístupy k MKV, ze kterých můžeme při práci s odlišností vycházet. Prvním je koncept zaměřený primárně na skupinové příslušnosti a nazýváme jej kulturně-standardním a druhý vnímá na prvním místě...
V této části vám nabízíme některé metody, které lze zvolit při začleňování multikulturní výchovy do výuky. Tyto metody vám nejen pomohou při implementaci MKV do výuky, ale zároveň vám mohou posloužit i s nenásilnou integrací žáků cizinců, případně jejich rodinných příslušníků, do vzdělávacího...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.