Obecné informace o fungování předškolního vzdělávání v ČR. 有关捷克共和国学前教育制度的基本信息
Kdo jsou komunitní tlumočníci? výborně ovládají češtinu a svou mateřštinu, tlumočnické techniky, umí jasně popsat, jaké jsou rozdíly mezi českým školským systémem a školským systémem ve své zemi původu, jsou schopni tlumočit nejen obsah proslovu, ale i reálie nepřímo v něm obsažené,...
Vzniklo v rámci projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ.
Všechny děti i jejich rodiny jsou jedinečné. Vyvinutí efektivní praxe při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) vyžaduje zvážení okolností a situací, které by pro ně mohly být neznámé a nepříjemné. Aby bylo vzdělávání skutečně inkluzivní, je důležité uvědomit si, co děláme a jestli...
V mateřských i základních školách narůstá počet dětí, které jsou od mala vystaveny dvěma jazykům. Tato dvojjazyčnost je v mnoha ohledech výhoda jak pro dítě, tak pro rodinu, která si udržením svých původních jazykových dovedností uchovává i vztah ke své vlastní či původní kultuře. Pedagogové škol...
Především je důležité zpočátku ujasnit problematické momenty, vyplývající z jazykové bariéry cizinců, a předat ucelené informace o provozu a organizaci školky. Nechte přeložit do rodného jazyka cizinců základní informace o programové nabídce školky, provozní informace jako jsou příchody a odchody...

Spolupráce s rodiči v mateřské škole V přístupu rodičů dětí z odlišného jazykového a kulturního prostředí k jejich předškolnímu vzdělávání hrají roli mnohé faktory. Základní je samozřejmě jazyková bariéra, která znesnadňuje rodičům přístup k informacím o provozu, organizaci a vzdělávacím programu...
Spolupráce školy s rodiči je v případě každého žáka jednou z hlavních podmínek úspěšného začlenění do školy a plnění školních povinností. O rodičích s cizí státní příslušností to mnohdy platí dvojnásob. Základní bariérou je zde kromě jazyka také nedostatek informací, často i těch základních, o...
Co dále zjistit od rodičů žáka cizince na první schůzce? Školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, ale pro ředitele vyžaduje přijetí cizinců větší nároky na přípravu. Proto by se měl snažit v případě žáka cizince získat více informací o jeho předchozím i současném životě, než...
Jak přizpůsobit sdělení, aby mu měl šanci porozumět někdo, kdo umí špatně česky? zamyslete se nad tím, co chcete sdělit: co přesně byl měl cizinec udělat, co přinést, kam by měl přijít apod. tyto informace si heslovitě napište řekněte vše jasně a srozumitelně ověřte si porozumění 1. Buďte...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.