Způsobů jak podpořit žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je mnoho a probíhají na několika úrovních. Můžeme je rozdělit do tří základních oblastí. 1. Výuka ČDJ (Čeština jako druhý jazyk) Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) je jedním z hlavních podpůrných opatření, které...
Aktuálně 2020: MŠMT vydalo vyhlášku a metodiku k hodnocení žáků ve druhém pololetí - k nalezení na stránkách MŠMT Hodnocení žáka s OMJ jde ruku v ruce s podpůrnými opatřeními a vypracováním IVP. Podpůrná opatření totiž spočívají (dle školského zákona § 16, odst. 2b) mj. také v „...úpravě...
Plán pedagogické podpory (PLPP) Novela školského zákona upravuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, do této skupiny patří i děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Mají tedy nárok na systém podpory členěný do pěti stupňů. První stupeň podpory je zajišťovaný mateřskou školou...
Podpůrná opatření při začleňování děti s OMJ: Děti s OMJ patří do skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mají nárok na podpůrná opatření v závislosti na své jazykové schopnosti. Podpora je podle novely školského zákona 2016 členěna do pěti stupňů, vyhláška konkretizuje podpůrná...
Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka od září 2016 považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (viz školský zákon a vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)....
Škola má možnost zvolit si slovní hodnocení jako alternativní formu klasifikace. Podle § 15 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. mohou být žáci hodnoceni slovně, pokud jsou principy používání slovního hodnocení součástí pravidel hodnocení a jsou zakotveny ve školním řádu, který schvaluje školská...
Podstatné je uvědomit si, že žák je vždy hodnocen ve vztahu k něčemu, tedy podle určitého měřítka, které nazýváme referenční rámec. Učitelé se při hodnocení mohou opírat o tři následující referenční rámce, případně o jejich kombinaci: Sociální vztahová norma Výsledky jsou interpretovány ve...
Hodnocení se obvykle u žáků s OMJ, kteří nerozumí jazyku, jeví jako neřešitelný problém. Za co žáka hodnotit, když nerozumí a nemluví česky? Řešením je vyhláška č. 48/2005 Sb., která stanovuje v §15 odst. 6, že v případě „hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku...
Pedagogická diagnostika není neznámý pojem a patří neodmyslitelně k práci každého pedagoga. Proto se zde nebudeme podrobně zabývat jejím vymezením (k tomu může posloužit doporučená literatura nebo studijní materiály v části Další zdroje a inspirace). My se zaměříme hlavně na odlišnosti a cíle...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.