Způsobů jak podpořit žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je mnoho a probíhají na několika úrovních. Můžeme je rozdělit do tří základních oblastí. 1. Výuka ČDJ (Čeština jako druhý jazyk) Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) je jedním z hlavních podpůrných opatření, které...
Hodnocení žáka s OMJ jde ruku v ruce s podpůrnými opatřeními a vypracováním IVP. Podpůrná opatření totiž spočívají (dle školského zákona § 16, odst. 2b) mj. také v „...úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně...
Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které stanovuje vyhláška novely školského zákona 2016. Mají na něj nárok děti zařazené do druhého či vyššího stupně podpory, pokud potřeby dítěte zahrnují úpravy obsahu vzdělávání. Volbu IVP jako vhodného podpůrného opatření...
Podpůrná opatření při začleňování děti s OMJ: Děti s OMJ patří do skupiny dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mají nárok na podpůrná opatření v závislosti na své jazykové schopnosti. Podpora je podle novely školského zákona 2016 členěna do pěti stupňů, vyhláška konkretizuje podpůrná...
Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka od září 2016 považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (viz školský zákon a vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)....
Škola má možnost zvolit si slovní hodnocení jako alternativní formu klasifikace. Příslušná vyhláška doslova uvádí, že v případě použití slovního hodnocení jsou výsledky popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních...
Hodnocení na základě referenčního rámce Podstatné je uvědomit si, že žák je vždy hodnocen ve vztahu k určitému měřítku, nazývanému také referenční rámec. Učitelé se při hodnocení mohou opírat o tři následující referenční rámce: Sociální vztahová norma Výsledky jsou interpretovány ve vztahu...
Vyhláška č. 48/2005 Sb. ve své novelizované podobě z roku 2012 stanovuje v §15 odst. 6, že v případě „hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon...
Klasifikace žáka cizince (žáka s OMJ) se může jevit jako zdánlivě neřešitelný problém. Učitelé mohou mít pocit, že pokud jim žák nerozumí a nemluví česky, nemají ho za co hodnotit. Ve skutečnosti by situace mohla být mnohem příznivější. Na následujících stránkách vám k tématu klasifikace nabídneme...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.