S novelou školského zákona v září 2016 se poradnám (ŠPZ, PPP) do okruhu vyšetřovaných žáků s možnými SVP dostali nově také ti, kteří nedostatečně rozumí či vůbec nerozumí vyučovacímu jazyku. Jde o žáky s odlišným mateřským jazykem. S uvedenou novelou je tak na poradny vyvíjen tlak na jejich...
Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem je dokument, jehož záměrem bylo vytvořit rámec tématu podpory a vzdělávání žáků s OMJ, shrnout veškeré dostupné informace na jedno místo, zpřehlednit legislativu atd. Zároveň se v průvodci věnujeme určitému vymezení rolí...
Příručka pro lektorky a lektory se věnuje tématu specifických poruch učení u dětí, žáků a studentů, kteří si osvojují češtinu jako druhý/cizí jazyk. Autoři se věnují pouze těm specifickým poruchám, které jsou úzce spjaté s osvojováním si druhého/cizího jazyka a s jeho výukou. Jedná se tedy...
Časopis Zvoní! vznikl jako součást projektu organizace Člověk v tísni "Pojďte do školky!". Osmé číslo časopisu je složeno z 12 metodických lekcí, se kterými se pedagogové MŠ, nízkoprahových center, dětských klubů apod. seznamovali v rámci kurzů. Lekce jsou zaměřeny na práci s jazykem (s žáky s OMJ...
Tato metodika obsahuje možný návod, jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu. V metodice naleznete také mnoho příkladů konkrétních činností a vhodných postupů. "Publikace Metodika multikulturní výchovy je výsledkem společné práce projektového týmu projektu Multikulturní škola, zvláště pak...
Metodika pro práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace
Jedním ze způsobů, jak řešit podporu nově příchozích žáků s OMJ, je tvorba zvláštních pracovních listů (PL). PL můžeme tvořit pro samotného žáka (a třída dělá něco jiného - např. pracuje s učebnicí) nebo pro celou třídu (pro žáka s OMJ pak tento můžeme upravit, přizpůsobit). Možná se ptáte, proč si...
Stáhněte si metodickou příručku k začleňování dětí s OMJ do mateřských škol!
Předložená minimetodika ke skupinové práci vychází ze zkušeností pedagogů, z Metodického portálu http://www.rvp.cz a z dalších odborných pramenů.
Tato publikace je mozaikou postřehů a zkušeností nasbíraných v průběhu projektu Individualizací vzdělávání k inkluzi na ZŠ a MŠ Červený vrch. Její součástí jsou i ukázky pracovních listů doplněných metodickými poznámkami. Během realizace projektu jich vzniklo více než 600, najdete je na webové...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.