Způsobů jak podpořit žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je mnoho a probíhají na několika úrovních. Můžeme je rozdělit do tří základních oblastí. 1. Výuka ČDJ (Čeština jako druhý jazyk) Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) je jedním z hlavních podpůrných opatření, které...
Tento balíček pomůcek (diagnostický nástroj) jsme začali používat ve společnosti META, o. p. s., pro rozdělení dětí s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) v projektu Češtinou k inkluzi. V něm jsme pracovali na několika školách se skupinami dětí s OMJ, které jsme rozdělovali podle úrovně znalosti...
Spolek Česká škola bez hranic vytvořil dotazníky pro rodiče a žáky, kteří přicházejí do běžných základních škol z jinojazyčného prostředí. Nejedná se o klasickou jazykovou diagnostiku, ale spíše dotazník, jehož cílem je zmapování výchozí jazykové situace takového žáka. Diagnostika je určena pro...
Na začátku výuky češtiny jako druhého jazyka je velmi důležité zjistit detailně současné jazykové znalosti a jazykové kompetence žáka/studenta s OMJ. Umožňuje to přesněji naplánovat výuku – kde začít, co žák/student potřebuje nebo naopak nepotřebuje. Při cílené diagnostice se znalosti a kompetence...
Pedagogická diagnostika není neznámý pojem a patří neodmyslitelně k práci každého pedagoga. Proto se zde nebudeme podrobně zabývat jejím vymezením (k tomu může posloužit doporučená literatura nebo studijní materiály v části Další zdroje a inspirace). My se zaměříme hlavně na odlišnosti a cíle...
Při tvorbě plánu podpory (PLPP,IVP) doporučujeme: stanovit si jednu konkrétní osobu, která bude za vyplnění plánu zodpovědná (neznamená to, že jej celý bude vyplňovat sama) ukládat jej na bezpečném místě, kam však mají přístup i ostatní pedagogové žáka informovat ostatní kolegy o PLPP/IVP žáka,...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.