Obsahový cíl: - Žáci na základě klíčových slov v textu přiřadí odborný text k vizuálu. - Žáci si zopakují základní rysy jednotlivých skupin živočichů. Jazykový cíl: - Žáci si osvojí/zopakují základní slovní zásobu k tématu živočichů a jejich třídění. - Žáci v textu hledají klíčová slova, která pak...
Tato metodika obsahuje možný návod, jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu. V metodice naleznete také mnoho příkladů konkrétních činností a vhodných postupů. "Publikace Metodika multikulturní výchovy je výsledkem společné práce projektového týmu projektu Multikulturní škola, zvláště pak...
Jde o dva soubory pracovních listů, které učitelům poskytují další metodickou podporu snaze vytvořit co nejvíce vstřícné prostředí umožňující vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory. Pracovní listy se soustředí na práci s kolektivem, jehož součástí jsou žáci se speciálními...
Metoda Grunnlaget stojí na výzkumech Magne Nyborga. Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem vydali knihu o Metodologii Grunnlaget. Grunnlaget (=základ) je socio-kulturně nezatížená metoda, která obohacuje děti na základě matematických dovedností. Tím se dá aplikovat pro děti s OMJ, protože matematické...
Úspěšné začleňování dětí s OMJ do kolektivu souvisí zásadně s atmosférou v dané třídě a s tím, jak děti vnímají a přijímají odlišnosti. Dítě s OMJ je po příchodu do jazykově odlišného prostředí ve velmi obtížné situaci a potřebuje se cítit ve třídě dobře, jako součást skupiny a nesetkávat se s...
Mateřské školy mohou otevřít jazykový kurz pro skupinu dětí s OMJ, který povede někdo z učitelů MŠ či externí pracovník (expert na výuku češtiny jako druhého jazyka). Novela školského zákona 2016 zavádí jako jedno z podpůrných opatření výuku češtiny pro děti s OMJ. Mateřská škola tedy získá...
Realizace individuální podpory závisí na personálních podmínkách a jejich harmonizaci v rámci MŠ, ale také na počtu dětí s OMJ ve třídě a MŠ. Výhodou individuální práce je možnost přizpůsobit činnosti jazykové i věkové úrovni dítěte, jeho potřebám, zájmům, povaze i aktuální náladě. Učitel má...
Diplomová práce Téma diplomové práce s názvem „Aktivizující metody ve výuce na prvním stupni základní školy“ je snahou zmapovat aktivizující metody ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy, ověřit si v praxi jejich použitelnost a přínos ve výuce.
!!!Novinka: Pořiďte si materiály KIKUS na flash disku!!! Koncept projektu KIKUS nabízí jednoduchý, v praxi ověřený a efektivní model podpory dětí při osvojování si němčiny jako cizího jazyka a současně i jejich mateřského jazyka. Je založen na kombinaci tří postupů: Zacílená jazyková podpora v...
K projektu Učení na míru vyšla metodická příručka Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Naleznete v ní praktickou část se 75 různými aktivitami do výuky, zkušenosti učitelů při výuce s respektováním učebních stylů a přehled tradičních teorií učebních stylů. Více o projektu na http://www....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.