26. 01. 2010 ● Zákon o azylu řeší podmínky vstupu a pobytu cizince, který chce v České republice žádat o mezinárodní ochranu, práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany, řízení o udělení či odnětí...
26. 01. 2010 ● Je důležité uvědomit si rozdíly mezi jednotlivými druhy pobytu, s každým druhem pobytu se totiž pojí jiná práva a povinnosti. Z pohledu učitele pak povědomí o jednotlivých druzích pobytů žáků cizinců ovlivní například i dlouhodobější přístup k...
26. 01. 2010 ● Základní práva jsou zaručena všem, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného...
26. 01. 2010 ● Z hlediska cizinecké legislativy můžeme hovořit o těchto základních kategoriích cizinců: občané EU a také rodinní příslušníci občanů EU (vč. občanů států Evropského hospodářského prostoru tj. Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko) občané...
26. 01. 2010 ● Tento oddíl je věnován představení základních pojmů a rámce cizinecké problematiky. V následujících podkapitolách jsou přiblíženy základní právní normy, které upravují pobyt cizinců na území České republiky. Zvláštní pozornost je věnována...
26. 01. 2010 ● Azyl – ochranné povolení k pobytu poskytované cizím státním příslušníkům z určitých důvodů (politické, náboženské, národnostní atd.) Forma mezinárodní ochrany, která je poskytována hostitelskou zemí, v případě, že se prokáže, že daná osoba...
25. 01. 2010 ● Jak překonávat potencionální bariéry při vzdělávání a hodnocení jednotlivců i skupin žáků Žáků, kteří mají zvláštní požadavky na učení a hodnocení, stále přibývá. Pokud nebudou ve vzdělávacím procesu důsledně uplatňovány principy inkluzivního...
25. 01. 2010 ● Jak odpovídat na odlišné vzdělávací potřeby žáků a studentů Při zajišťování učiva plně odpovídajícího rozsahu potřeb všech žáků by si učitelé měli být vědomi požadavku rovných příležitostí pro všechny žáky bez ohledu na rasu, pohlaví a jakékoli...
25. 01. 2010 ● Každému dítěti by měla být dána možnost zažít při výuce úspěch a získat co největší množství vědomostí, přiměřené jeho vlastním možnostem. Přestože je rámcovým vzdělávacím programem (RVP) specifikováno množství učiva, které by měli žáci a studenti...
25. 01. 2010 ● Analýza z roku 2007 se mimo jiné věnuje i vzdělávání dětí-cizinců a obsahuje také seznam NNO působících v oblasti migrace a integrace. Tato zpráva byla zpracována v rámci výzkumu realizovaného konsorciem firmy GAC, s.r.o. a týmu Mgr. Jiří Kocourek...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.