28. 01. 2010 ● Projekt Školní asistent Projekt Školní asistent je založen na dobrovolné aktivní spolupráci žáků vyšších ročníků se žáky ročníků nižších. Tato spolupráce probíhá jak ve výuce, tak o přestávkách. Asistenti jsou vybíráni na základě přihlášek a...
27. 01. 2010 ● Informace o češtině pro cizince a o ČR.
27. 01. 2010 ● Na těchto stránkách naleznete typy platných průkazů, jimiž se mohou cizinci v České republice prokazovat.
26. 01. 2010 ● Zde jsou shromážděny informace o státech, jejichž občané mají v České republice nejpočetnější zastoupení. Každý ze států má v příloze soubor ve formátu PDF. Profily obsahují informace o rozloze, geografii, obyvatelstvu, náboženství, politické...
26. 01. 2010 ● Databáze kompatibility vzdělávacích systémů V jednotlivých dokumentech, které jsou níže ke stažení, naleznete informace o vzdělávacích systémech konkrétních zemí. Tato databáze vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro...
26. 01. 2010 ●  (viz stránky ministerstva vnitra) http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D Obecné normy : Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů)...
26. 01. 2010 ● Při klasifikaci cizinců se postupuje podle školského zákona a podle metodického pokynu MŠMT. Při hodnocení dětí cizinců z předmětu český jazyk a literatura se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Při hodnocení výsledků...
26. 01. 2010 ● MŠMT připravilo novelu školského zákona, v němž výrazně změnilo §16 - Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela ŠZ a prováděcí předpis(vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími...
26. 01. 2010 ● Krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy zajišťuje a) bezplatnou přípravu k  začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků, b) podle možností ve...
26. 01. 2010 ● Zákon stanoví, že se povinná školní docházka vztahuje na: a) občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů b) cizince ze třetích zemí, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky po...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.