Co souvisí s přijetím cizince

V rámci přijetí cizince do školy je třeba zajistit několik podstatných věcí. V ideálním případě by měly být vyřešeny ještě před jeho příchodem do školy.

  • První z nich je ustanovit osobu, která bude zodpovídat za integrační proces žáka cizince. V případě, že je na škole cizinců více, je dobré zřídit přímo pozici koordinátora vzdělávání cizinců, který by měl na starosti koordinaci práce s cizinci na škole, přizpůsobení vzdělávacích obsahů a rozvrhu žákům cizincům, dohled nad celkovým přístupem k žákům cizincům, zohledňování jejich potřeb atd. V opačném případě bude integrační proces zodpovědností především třídního učitele, popřípadě za pomoci metodika prevence primárně patologických jevů.

  • Pokud je přijat žák s malou nebo žádnou znalostí češtiny, spadá ze zákona do kategorie dětí a žáků se SVP. Zde se uplatňuje koncept pěti stupňů Podpůrných opatření (dále 5 PO), jejichž součástí je nezbytná jazyková příprava s určenou časovou dotací odpovídající jednotlivým stupňům podpory. Více v sekci Nová legislativa 2016. Dále je to nárok na tzv. třídy pro jazykovou přípravu (ŠZ, § 20). Na školách lze realizovat tyto třídy různou formou. Nejčastější je nabídka odpoledních kroužků ČDJ, ale je možné nabídnout žákům v rámci ŠVP i volitelný (nepovinný) předmět ČDJ, který je pak zařazen do běžné předmětové nabídky. Výhodou je, že může být pro žáky de facto povinný a odpadne starost s tím, že na odpolední dobrovolnou výuku žáci z různých příčin nechodí. Jak zapracovat ČDJ do ŠVP najdete vlevo pod dobrou praxí. Pro více informací Organizace výuky ČDJ

    • Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce. (...) V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy“ (48/2005 Sb., § 5, odst. 1 a 3). Je tedy zřejmé, že škola může nabídnout žákům s OMJ volitelný předmět ČDJ, který mohou navštěvovat žáci ze všech ročníků. Obsah předmětu je určen očekávanými výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanoveného RVP ZV.
  • Příchod uprostřed školního roku lze řešit u konkrétního žáka dočasnou změnou rozvrhu. Znamená to, že žák, vedle běžné výuky, odchází v rámci některých předmětů (nejlépe ČJL) na “integrační kurz“; ten může mít i individuální formu. Více ke Organizace výuky ČDJ najdete v příslušné sekci, včetně možností financování. Škola může využívat i dobrovolníky z okolí, z komunity či z řad starších spolužáků apod.

  • Kromě jazykových kurzů je vhodné využít i možnosti zřídit asistenta pedagoga; na příslušné stránce jsou informace, jak na to. Popřípadě kurzů češtiny pro cizince organizovaných nevládními organizacemi.

  • Ve výuce je velmi vhodné postupovat podle plánu pedagogické podpory (škola nastavuje v 1. stupni podpůrných opatření). Jak postupovat při tvorbě i při pedagogické diagnostice zjistíte v části Plány podpory.

  • Po dobu několika prvních týdnů až měsíců jsou sledovány a pečlivě zaznamenávány pokroky v českém jazyce. Výsledky jsou pravidelně konzultovány mezi pedagogy, rodiči, případně dalšími subjekty, jež se účastní integračního procesu. K pozorování můžete využít například tento formulář.

  • Žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka je poskytována podpora nejen v rámci hodin českého jazyka, ale i v ostatních předmětech. Osvědčily se dvojjazyčné slovníčky pojmů z jednotlivých předmětů, obrázkové slovníky apod. Principy inkluzivního vzdělávání a Materiály a tipy k jednotlivým předmětům

V následujících sekcích se dozvíte, jak postupovat při „pedagogické a jazykové diagnostice“, jak vytvořit individuální vzdělávací plán a další opatření, nutná pro úspěšnou integraci cizince do českého vzdělávacího systému. Více o integračním procesu najdete v příslušné sekci.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.