V situaci, kdy ve třídě mluví pouze učitel a žáci jen příležitostně odpovídají na uzavřené otázky typu Kolik má...? Jaký je …? se jazyk nerozvíjí. Pouhá přítomnost žáka v jinojazyčném prostředí neumožňuje dostatečně prohlubovat odborný jazyk. Velmi důležitý princip přístupu k žákům s OMJ je proto...
Jak již bylo zmíněno u předchozích principů, žáci s OMJ se v našich hodinách učí společně s výukovými obsahy také tzv. odbornému jazyku. Pro tyto žáky je však stejně důležité při výuce rozvíjet i tzv. komunikativní jazyk. Proč? je to důležité pro integraci žáka s OMJ do společnosti (nejen) třídy...
Dalším efektivním způsobem, jak pomoci žákům při učení, je používání názorných pomůcek. Díky vizuální podpoře si žáci opět snadněji zasazují informace do potřebného kontextu. Učebnice, pracovní sešity, knihy, encyklopedie, internet - to vše je plné obrázků či vizualizací, které žákům pomohou v...
Je důležité uvědomit si, že žáci s OMJ nepřicházejí do našich tříd bez předchozích znalostí a dovedností. Pravděpodobně si jich ve svém mateřském jazyce osvojili ve škole i doma ohromné množství. Aby žáci chápali, o čem je ve škole řeč a rozvíjeli se obsahově i jazykově, potřebujeme na tyto...
Aby spolupráce opravdu fungovala a byla přínosem, musí být dobrovolná - učitel i asistent chtějí spolupracovat, není to jen vůle vedení školy založena na rovnosti – oba musí věřit, že přispění každého z nich ke společnému cíli je rovnocenné založena na sdíleném cíli –lidé většinou spolupracují jen...
Přítomnost dvou pedagogů ve třídě (tj. učitele a asistenta pedagoga) je velmi vhodné využít pro diferenciaci výuky a práci v menších skupinách. Většina dětí práci v menších skupinách oceňuje, protože tím pedagog může mnohem snáze odpovídat na jejich potřeby. Zároveň mají žáci v menších skupinách...
Práce s celou třídou je tradiční způsob práce ve výuce (stále je nejčastější frontální způsob výuky, kdy učitel vysvětluje, demonstruje nebo přednáší a žáci poslouchají), který ne vždy odpovídá na potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Přesto lze i práci s celou třídou naplánovat tak, že...
Přítomnost asistenta pedagoga při výuce je velmi vítaným prostředkem zapojení různě znevýhodněných žáků do vzdělávání. Aby bylo toto zapojení opravdu účinné a asistent pedagoga byl efektivně využit, je velice důležité spolupráci učitele a asistenta dobře promyslet. Promyšlená spolupráce pomůže...
Na rozdíl od KIKUSU, který probíhá v oddělených výukových jednotkách zaměřených přímo na výuku jazyka, je tento přístup založen na učení jazyka prostřednictvím běžných činností probíhajících v každé mateřské škole. Je tedy blíže inkluzivnímu pojetí. Tento přístup je založen na tom, že dva základní...
Dříve než přistoupíme k výčtu principů a jejich následnému konkretizování, znovu zmíníme základní předpoklad námi představovaného přístupu. Tím je, že každý učitel jakéhokoliv předmětu je zodpovědný nejen za výuku obsahu daného předmětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto předmětu váže....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.