Všechny děti i jejich rodiny jsou jedinečné. Vyvinutí efektivní praxe při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) vyžaduje zvážení okolností a situací, které by pro ně mohly být neznámé a nepříjemné. Aby bylo vzdělávání skutečně inkluzivní, je důležité uvědomit si, co děláme a jestli...
Se začleňováním žáků cizinců a s tím spojenou problematikou souvisí mnohá průřezová témata. Nejvíce prostoru zde věnujeme Multikulturní výchově, jejíž teoretická východiska jsou důležitou součástí nejen výuky, ale též běžného života každého z nás. V dnešní moderní době pak platí, že je stále...
V kurzu češtiny pro malé cizince se mi na otázku "Co jsi dělal(a) o víkendu? Co jsi dělal(a) včera odpoledne?" dostávalo stále stejné odpovědi: „Hrál(a) na počítači." !! Tuto odpověď sice dostává učitel často i od českých žáků, tam bývají ale důvody trochu jiné. Děti, se kterými jsem se v kurzu...

OSV

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) se zaměřuje na osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků. Toto téma je tedy úzce spojeno s otázkou inkluzivního vzdělávání, potažmo pak i s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem. U žáků jde především o uvědomování si vlastních postojů k druhým...
Jak přizpůsobit sdělení, aby mu měl šanci porozumět někdo, kdo umí špatně česky? zamyslete se nad tím, co chcete sdělit: co přesně byl měl cizinec udělat, co přinést, kam by měl přijít apod. tyto informace si heslovitě napište řekněte vše jasně a srozumitelně ověřte si porozumění 1. Buďte...
Zkušenost jako zdroj inspirace pro práci s diverzitou Práce s multikulturní výchovou ve škole je z mnoha důvodů obtížná. Na pedagoga jsou kladeny velké nároky co do šíře teoretických znalostí, ale i co do zvládnutí komplikované metodiky. Multikulturní výchova je navíc disciplínou, ve které hraje...
Již v úvodu k problematice multikulturní výchovy jsme si pro zjednodušení definovali dva základní přístupy k MKV, ze kterých můžeme při práci s odlišností vycházet. Prvním je koncept zaměřený primárně na skupinové příslušnosti a nazýváme jej kulturně-standardním a druhý vnímá na prvním místě...
V této části vám nabízíme některé metody, které lze zvolit při začleňování multikulturní výchovy do výuky. Tyto metody vám nejen pomohou při implementaci MKV do výuky, ale zároveň vám mohou posloužit i s nenásilnou integrací žáků cizinců, případně jejich rodinných příslušníků, do vzdělávacího...
V případě, že chce pedagog zařadit něco z MKV do hodiny, začne se zcela logicky pídit hlavně po materiálech a metodách, které jsou dostupné. V tomto textu bychom chtěli doporučit několik orientačních kroků, které mohou pomoci zvolit pro správné prostředí a správné téma také správnou metodu. První...
Součástí Minimálního preventivního programu, který je realizován a zajišťován školním metodikem prevence, je mimo jiné i otázka prevence vzniku xenofobie a rasismu. Podle Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole je školní metodik prevence zodpovědný mimo jiné za „koordinaci přípravy a...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.